Yazılar

Yaratıcı drama nedir?

 Belli bir kimlik ve kişiliğe bağlı kalmadan yanlızca bireyin taklit yeteneği, ilgi ve be­cerilerine dayalı olarak canlandırılmaya gidilmesi şeklinde sürdürülen öğretim biçimidir (Gümüş,Ko­yuncu, 2005).; Yaratıcı dramının bireye kazanımları nelerdir? -Dinleme becerisini geliştirir. -İletişim ve dil kullanım becerilerini geliştirir. -Hayal gücünü geliştirir. -Empati becerisini geliştirir. -Birlikte çalışma becesini geliştirir. -Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. […]

Yapılandırmacılık nedir?

Ön bilgiler ile yeni bilgilerin bir araya gelerek yeni zihin şemalarının kurulması,deneyimlere dayalı olarak öğrenmenin geçekleşmesi, öznel kazanımların elde edilmesi sürecidir (Sönmez, 2008). ‘Bilgi özneldir, mutlak değişmez bir doğru olamaz. Birey her seferinde elde ettiği yeni bil­giyi yeniden yapılandırır.’ (Sönmez, 2008).    

Yansıtıcı gözlem nedir?

Kolb’ün olay ve fikirleri dikkatlice gözlemleyerek farklı açılardan değerlendirme, “izleme ve dinlemeye” dayalı özelliklerinin gözlendiği öğrenme stilidir (Erginer, 2008). Sakin, sabırlı, objektif, soğuk kanlı ve detaycı insanlardır. Konuyu öğrendikten sonra “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorarlar. Bireysel çalışmayı, laboratuvar işlerini, bilgisayar destekli öğretimleri ve anlatım yapmayı severler. Kolb’ün diğer öğrenme stilleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.  

Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır (Sönmez, 2008). Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir (Sönmez, 2008).” Öz eleştiri yaparak yaşamından ders çıkartma olarak da ifade edilebilir. Yansıtıcı düşünmeye sahip bireyler yalnız kalmaya istekli, içe dönüktürler. Değerlendirmelerini yaparken hem nesnel hemde […]

Temel öğretim modeli nedir?

 Glasser tarafından geliştirilen, davranışçı ve bilişsel yaklaşımın sentezi ko­numunda bir öğretim modelidir (Sönmez, 2008). Öğrencinin başarılı olması için; fizyolojik, sevgi, güç, özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyler. Temel öğretim modelinin ögeleri nelerdir? Öğretim Hedefleri Giriş Davranışları(Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgi, beceri ve tutumlardır.) Öğretim İşlemleri(Eğitim Durumları) Değerlendirme  

Winnetka sistemi nedir?

Öğrenme hızı ve biçiminin öğrencilere göre farklılık gösterdiğini, bu açıdan öğretimin bireyselleştirilmesi gerektiğini ve her öğrencinin hedeflerine ulaşma süresinin onun sa­hip olduğu ilgi ve becerilerine göre farklılık gösterdiğini ileri süren modeldir (Hesapçıoğlu, 2008). Bu yöntem M.C.W. Washburn tarafından ABD’nin Winnetka kentinde ortaya atıldığı için bu ismi almıştır (Hesapçıoğlu, 2008).

Vee diyagramı tekniği nedir?

Bilginin nasıl öğrenileceğini, öğrencilerin ardışık kavramları öğrenmesine ve yorumlamasına yardımcı bilginin nasıl öğrenildiğini gösterme ve bu bilginin aynı zamanda nasıl özümsendiğini de ortaya koymaya yardımcı olan bîr uygulamadır (Tatar, Korkmaz,Ören, 2007). Bir konu hakkında yapılan ön hazırlıkları, uygulama sürecini ve süreç sonunda ortaya çıkan durumu değer­lendirmeyi içeren “V” şeklinde çizilerek gösterilen bir tekniktir (Tatar, Korkmaz,Ören, […]

Uzaktan öğretim modeli nedir?

Geleneksel öğrenme öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda eğitim etkinliğini planlayan ve uy­gulayanlar ile öğrenenler arası iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir (Yurdakul, 2007).  Öğrenci merkezli bir modeldir. Zaman ve mekandan bağımsız bir modeldir. Fiziksel engelli öğrencilere […]

Tutor destekli öğrenme nedir?

Öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı konuları öğrenmelerinde destek alarak önemli katkılar sağlayan bir bireysel öğretim etkinliğidir (Tan,2005). Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için tutulan kişiye tutor denir. Tutor, konuya hakim üst sınıflardan bir öğrenci veya yetişkin olabilir.