Yazılar

Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır” (Sönmez, 2008). “Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir” (Sönmez, 2008).

Zaman yönetimi nedir?

“Eğitsel etkinliklere ayrılan zamanı çoğaltmak ve en uygun dağılımını yapmak ama­cıyla gerçekleştirilen bir sınıf yönetimi alanıdır. ” (Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 5) ‘Öğrenci devamının artırılma­sı, okuldan ayrılmanın azaltılması, eğitsel hedeflere onlar için ayrılan en kısa zamanda ulaşılmasının sağlanması zaman yönetiminin hedefleri arasındadır.’ (Ed. Ağaoğlu, 2009, s. 5)

Yansıtıcı dinleme nedir?

Bilişsel olarak dinlemenin yanısıra duygularla da dinlemeyi içeren bir kavramdır (Moore, 2000). Dinleyenlerin verdikleri karşılıklar, mesajın hem içerik hem de duygusal unsurlarını yansı­tır. Yansıtıcı dinleme konuşanın hissettiği gibi hissetmeye yönelik ciddi ve samimi bir girişimdir (Moo­re, 2000)

Yabancılaşmış öğrenciler nedir?

Çoğunlukla okul ve onunla ilgili her şeye açık veya gizli baş kaldıran, her türlü öğretim etkinliğine olumuz bakan, bu özelliklerinden dolayı genelde çevreleri tarafından ilgisiz kalarak dışlanan öğrenci tipidir (Çelik, 2012).

W. Reddin’in Z Kuramı nedir?

 insanın yalnızca iyi ya da yalnızca kötü diye ele alınarak tanımlanamayacağı- nı, insanın her şeyden önce tarafsız olarak ele alınması gerektiğini, insanın bilişsel bir varlık ola­rak düşünme, olaylara yönelik karar verme ve hedefe ulaşmak için güdülenme becerilerine sahip olduğunu, insanı güdüleyen asıl faktörün içinde bulunulan bağlam (ortam) olduğunu ileri süren ku­ramdır (Eren, 2001).