5E Öğrenme modeli ve aşamaları nelerdir?

5E öğrenme modeli aşamaların ne olduğu, istenen sonuçları ve nasıl uygulandığına dair bilgiler açıklanmaya çalışılmıştır. 5E modeli, çağdaş eğitim yaklaşımında yer alan yapılandırmacı anlayışın uygulamaya dönük 5 aşamasından oluşur.

Bu modelin temelinde yer alan bazı tespitler şunlardır.

 • Öğrenci merkezli bir modeldir.
 • Öğrencileri girişimciliğe teşvik eder.
 • Bilgiye birincil kaynaklardan ulaşılmasını temel alır.
 • Modelin ve yapılandırmacı anlayışın temel amaçlarından biri öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır.
 • Uzmanlar 5E modeli uygulanırken iki ile üç hafta içerisinde etkinliklerin tamamlanmasını önermektedir.
 • Yapılan araştırmalara göre 5E öğrenme modelinin aşamaları belirtilen sırayla uygulandığında öğrenme üzerinde büyük etkisi vardır.

Bybee ve arkadaşları tarafından geliştirilerek rapor edilen, öğrencinin sürecin merke­zinde yer aldığı, girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından olu­şan öğretim modelidir (Özbek, 2012).

5E Modelinin Aşamaları

Giriş

Öğrencilerin giriş basamağında yöneltilen sorularla dikkatleri konuya çekilmeye çalışılır. Bu bölümde ironi yapılabilir. Sorular derse teşvik ve ön bilgileri yoklamaya yöneliktir.

Giriş basamağında sorulan sorular öğrencide merak uyandırmalıdır.

“Bu neden oldu?” gibi sorular sorar.  “Bununla ilgili ne öğrenebilirim?” “Bu problem nasıl çözülebilir?”

Keşfetme

Öğrenciler keşfetme basamağında bireysel ya da grup halinde araştırmalar yaparlar, birincil kaynaktan yeni bilgiler elde ederler. Bu aşama zaman açısından maliyetlidir. Bu aşamaya gelen öğrenci bilimsel süreç becerilerini kullanılır.

Öğrenci bu aşamada deney, gözlem, araştırma veya işbirliği yapabilir. Öğrenci hipotezleri test eder, gerekirse yeni tahmin ve hipotezler oluşturur. Kendi fikirlerini başkalarının fikirleriyle karşılaştırır.

Açıklama

Öğrenciler açıklama basamağında elde ettiği bilgileri sınıfta paylaşırlar. Öğretmen bu bölümde öğrencilere rehberlik ederek onları konunun asıl amacına yöneltmeye çalışır.

Öğretmenin bu süreçte en aktif olduğu aşamadır. Öğretmen, öğrencilerin kavram ve tanımları kendi cümleleriyle açıklamasını sağlamaya çalışır.

Öğrenciden beklenen davranışlar;

 • Açıklamalarında terminoloji ve bilimsel dili kullanmasını gözlemlemektir.
 • Sunulan açıklamaları eleştirel bir bakış açısı ile takip eder.
 • Mevcut düşünceyi eski düşünceyle karşılaştırır.
Benzer bir yazımız:  4MAT tekniği nedir?

Derinleştirme

Öğrenciler derinleştirme basamağında daha önceden elde ettiği verileri yeni durumlara uydurmaya çalışır.

Öğrenciler formal terimleri ve tanımları kullanmaları, yeni durumlarda anlayışlarını sergilemeleri için teşvik edilir

Turgut ve ark. 1997.

Öğretmen, öğrencilerin ellerindeki verilerden makul sonuçlar çıkarması için sorular sorar.

Beklenen öğrenci davranışları;

 • Öğrenci yeni öğrenmeleri ile önceki öğrenmeleri arasında kavramsal bağlantılar kurar.
 • Kanıtlarından makul sonuçlar çıkartır.
 • Öğrenci başkaları tarafından sunulan kanıt ve argümanları eleştirir.

Değerlendirme

Öğrenciler değerlendirme basamağında yeni bilgi ve beceriler elde etmişlerdir. Süreci dikkate alan ve öğrenci merkezli bir değerlendirme faaliyeti yürütülür.

Öğrenciler, açık uçlu soruları gözlem, kanıt ve daha önce kabul edilmiş açıklamaları kullanarak cevaplar.

Öğrenciler, mevcut anlayışlarını önceki öğrenmeleriyle karşılaştırarak kendi kendilerini değerlendirir.

Değerlendirme aşamasında portfolyo, rubrik, performans değerlendirme gibi yöntemler kullanılabilir.

5E öğrenme modelinin uygulanmasına dönük örnek şablon

5e öğrenme modeli
5e öğrenme modeli

5E öğrenme modelini uygulayan öğretmen öğrenme hedeflerine göre problemi ve yöneltilecek soruları iyi seçmelidir. 5E Öğrenme Modeli uygulanırken yukarıdaki şablondan yardım alınabilir.

Kaynaklar

 • M. AYAZ, (2015), 5E ÖĞRENME MODELİNEN ÖĞRENCİLEREN DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Bir cevap yazın 0