Çarlık Rusya’nın Yıkılışı

20 yy başlarından başlayıp günümüze kadar gelen sürece çağdaş Dünya tarihi denir. Çağdaş Dünya tarihi bölümünden her yıl KPSS genel kültür sınavında ortama 3-4 soru gelmektedir.
Bu yazı dizimizde 20.yy başlarındaki Dünyayı ele aldık.

Çarlık Rusya’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

 • 1917 Mart’ında 1.Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri çarlık yönetimi üzerinde kendisini gösterdi.
 • Hayat şartlarının ağırlaşması, yolsuzluk ve vurgunlar toplumu çarlık yönetimini devirmeye yöneltti.
 • Zor durumda kalan Çar 2.Nikola tahttan çekildiğini açıkladı.
 • DUMA(meclis) üyeleri tarafından kurulan geçici hükümet yetkiyi devraldı.
 • Bolşevikler, Lenin önderliğinde geçici hükümeti devirmeye karar verdiler.

Ekim 1917 de Bolşevikler yönetimi ele geçirerek Ekim Devrimini gerçekleştirdiler.

 • Lenin, 1918 de Brest-Litovsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşından çekildi.
 • Lenin, Bolşeviklerin güçlenmesi için 1921 yılında N.E.P (Novaya Ekonomiçeskoya Politika) adı verilen yeni ekonomi politikasını ilan etti.
 • Devlet 1923 de Sovyet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(S.S.C.B) adını aldı. Otuza yakın farklı statüdeki toprakları bünyesinde topladı.
 • 1924’te Lenin’in ölümü üzerine Stalin yönetime geçti.
 • Bu dönemde merkeziyetçiliğin ve devletçiliğin etkisi arttı.
 • 1.Beş Yıllık Kalkınma planı uygulanmaya konuldu.

Rusların Orta Asya’yı İstilası

 • Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Kazan-Kırım-Ejderhan-Kasım-Sibir gibi hanlıklar kurulmuştu.
 • Bu hanlıklar Rusları zor durumda bırakınca Ruslar Türk bölgelerini istilaya başladı.
 • yy’da Ruslar birçok Türk bölgesini işgal altına almaya başlamıştı.
 • yy başlarında Çarlık yönetiminin baskıcı idaresi 1905 ihtilaline neden olmuştur.
 • Sovyetler Birliğinin kurulduğu dönemdeki karışıklıktan yararlanan Türkler bulundukları bölgelerde Bağımsız devletler kurmaya başladılar:
  • Başkurdistan
  • Harezm Halk Cumhuriyeti
  • Türkistan
  • Kırgız Muhtar Cumhuriyeti gibi
 • Bu gelişmelerden rahatsız olan Sovyet Rusya 1920’nin sonlarına doğru Türk devletleri üzerine doğrudan hâkimiyet kurmaya yöneldi.

Basmacı Harekatı

 • Basmacı; baskın yapan hücum eden anlamına gelmektedir.
 • Çarlık Döneminde Ruslar tarafından Türkmenistan-Başkurdistan ve Kırım’da faaliyet gösteren kuvvetler için kullanılmıştır.
 • 1918’de Milli Hokand hükümetinin Ruslar tarafından dağıtılması üzerine Basmacı Hareketi bir halk hareketine dönüşmüştür.
 • Bu hareket 1918 yılında Korbaşı Ergaş liderliğinde Hokand şehrinde başladı.

Basmacı Hareketi’nin amacı; Türkistan’ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmaktır.

 • 1921’de Enver Paşa’nın Türkistan’a gelerek Basmacılara katılmasıyla mücadele şiddetlenmiştir.
 • 1922’de Enver Paşa’nın şehit edilmiş; Basmacı Hareketi devam etmiş fakat istenilen sonuca ulaşılamamış.
 • 1931’de Ruslar Bolşevik İhtilaline son verdi.
 • 1936’da SSCB’ye bağlı Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan cumhuriyeti kuruldu.

Önemli Türkçü şahsiyetler:

 • Yusuf Akçura
 • İsmail Gaspıralı
 • Zeki Velidi Togan

Zeki Velid-i Togan kimdir?

1890 Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içerisinde yer alan ve 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran ordinaryüs ünvanlı Türk tarihçisi A.Zeki Velidi Togandır.

Bir cevap yazın 0