Yazılar

Zihin haritası nedir?

Tony Buzan tarafından geliştirilen ve belli bir konu ya da kavram üzerinden zihinde bulunan çeşitli kavramların, bilgilerin açığa çıkarılmasında kullanılan bir uygulama biçimidir (Tan, 2009). Derste not tutmada veya ders notlarının yeniden düzenlenmesinde kullanılabilecek etkili bir tek­niktir (Tan, 2009). Zihin Haritaları Hangi Amaçlarla Kullanılır? Problemlerin alternatif çözüm arayışlarında, Kişisel planlamalarda, Derslerde not tutmada Kitap-makale özetleri […]

Yürütücü biliş nedir?

Weinstein ve Mayer’e (1986) göre, biliş, bilgiyi işleme sırasındaki süreçtir, yürütücü biliş ise bilgiyi işleme süreci hakkındaki bilgidir. (Senemoğlu, 2013, s. 336) Masters (1981) yürütücü bilişi, bireylerin bilişsel süreçleri ve stratejilerinin farkında olmaları ve bilişsel faaliyetlerinde bu süreçleri ve stratejileri göz önünde bulundurmaları olarak tanımlamaktadır (Aktaran: Flavell, 1985). Gagne ve diğerlerine (1988, s. 70) göre, yürütücü biliş […]

Yüz yüze destekleyici etkileşim nedir?

 Grup üyelerinin birbirlerinin çabasını özendirmeleri, birbirlerine yar­dım etmeleri, güven duymaları ve birbirlerini cesaretlendirmeleri amacına yönelik olarak ortamın yüz yüze etkili iletişime imkan verecek şekilde düzenlenmesidir (Açıkgöz, 2009). Yüz yüze etkileşim sayesinde sözel olmayan iletişimin yararları da öğrenme ortamına taşınmış olur (Yılmaz, 2001). Yüz yüze etkileşimin verimli olabilmesi için işbirlikli öğrenme gruplarının az sayıda kişiden oluşması […]

Zıt panel nedir?

Sınıfın yarısının soru soran diğer yarısının da cevap veren gruba ayrılması, çoğunlukla tar­tışılmış fakat pek açığa kavuşmayan konuları tartışırken kullanılan tekniktir (Yıldızlar,2009). Sınıflarda tekrar amaçlı kullanılabilir. Zıt panele başlamadan soruların hazırlanması için öğretmen öğrencilere yeter süre verir.

Yerleştiren öğrenme stili nedir?

Yapma ve hissetmeye dayalı öğrenme becerileri gösterme, pratik yakla­şımları kullanmayı tercih etme, mantıksal davranmaktansa sezgisel davranma eğilimi gösterme, somut deneyim ve aktif deneyim öğrenme yeteneklerine göre davranma gibi özellikleri gelişmiş bireylerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984). Bu öğrenme stiline yerleştiren denmesinin nedeni, bu stile sahip bireyler, değişmelere karşı kendi kendilerine uyum sağlamak zorunda olduğu durumlar […]

Yerleşik öğrenme nedir?

Bilişsel süreçlerin bireyin zihninde, bağlamdan bağımsız olarak yer aldığı varsa­yımının ileri sürüldüğü bir öğrenmedir (Açıkgöz, 2009). Biliş, öğrenme, hatırlama, düşünme, gibi bilişsel süreçlerin bağlamla iç içe olduğunu ve bilişsel etkinliklerin anlaşılabilmesi için bağlamın dikkate alın­ması gerektiğini ortaya koymuştur (Açıkgöz, 2009).

Yaygın eğitim nedir?

Örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tü­müdür (Erden, 1998). Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, […]

Yaşantısal öğrenme nedir?

Öğrenmeyi yaşantıya bağlı bir süreç olarak gören, bilgiyi bütünüyle elde edi­len, ya da taklit edilen olarak değil de zihinsel bir süreç olarak ele alan ve öğrenmeyi; yaşantı, bi­liş, algı ve davranıştan oluşan bir süreç olarak gören yaklaşımdır (Kurbanoğlu,Akkoyunlu,2007). Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmelerinin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir.Kolb öğrenmeyi bir süreç […]

Yaşam boyu öğrenme nedir?

Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini ifade eder. (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği) Yaşamboyu öğrenme, “yaşamboyu, gönüllü ve özgüdü” temelinde kişisel veya mesleki nedenlerle yeterliliğin değişmesi ve gelişmesidir (Ireland Ministry of Education and […]