Yazılar

Anlamlı öğrenme nedir?

Örgütleyiciler yardımı ile basitten karmaşığa düzenlenmiş içeriğin ön öğ­renmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulmasına olanak tanıyarak benzerlik ve fark­lılıkların daha iyi kavranacağını ileri süren bir öğretim sürecidir (Demirel, 2012). (Ausbele göre kavram tanımlanmıştır.)

Anlam çözümleme tablosu nedir?

Varlıkların ya da nesnelerin özelliklerinin sınıflandırılması amacıyla ha­zırlanan iki boyutlu olarak geliştirilen bir tablodur (Ocak, 2008). İki boyutlu olarak ifade edilen tablo­da varlıklar ve özellikleri yer alır. Dikey boyutta, ele alınan temel kavramlar, yatay boyutta ise varlıkla­rın özellikleri yer alır (Ocak, 2008). İşlenmiş konuların tekrar edilmesinde etkilidir.  

Analoji tekniği nedir?

İki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir (çıkarım). (Wikipedia,2018) Bilinen belli bir bilgiden hareketle benzer özelliklere sahip olan fakat hakkında bil­gi bilinmeyen konu, nesne, olay ya da durum hakkında düşünce geliştirmeyi içeren bir akıl yürüt­me yoludur (Ocak, 2008). Örnekler: Elektron-Kamyon: İletken […]

Analitik öğrenenler stili nedir?

 “Ne?” sorusunun cevabının arandığı, bilginin soyut kavramsallaştırma yoluyla algılanıp gözem yoluyla işlendiği Mc Carty’nin öğrenme stillerinden birisidir. (Arı ve Deniz. 2006). İzleyerek ve gözlem yoluyla öğrenmeyi tercih eden gruptur (PAUegitimdergi,Sayı:14, 2003).    

Analitik düşünme nedir?

Öğeleri ayrıştırma, irdeleme, öğeler arasında bağlantıları ortaya koyma, bütünden parçaya, parçadan bütüne doğru gidiş şeklinde gerçekleşen düşünme becerisidir (Sönmez, 2008). Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle/sistemle ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir. Analitik düşünce, analiz becerisi ile ilişkilidir. (oguzhanhoca.com, 2018)

Altı şapkalı düşünme becerisi nedir?

Edward De Bono’nun geliştirdiği, öğrencilerde yaratıcılığı ve empati ye­teneğini geliştirmeyi amaçlayan bir tekniktir (Tan, 2006, s.131). İnsanların yaygın olarak kullandıkları altı farklı düşünme biçimini dikkate alarak daha sağlıklı kararların alınması için belli bir problemin fark­lı boyutlarıyla analiz edilmesi ve sonuca gidilmesine imkan veren öğretim tekniğidir. Katılımcılar şap­kaların tümünü belirli bir düzen içerisinde takarak düşünce ve […]

Altı ayakkabılı uygulama tekniği nedir?

Öğrencinin farklı durumlarda nasıl davranması gerektiğini öğret­meye yönelik kullanılan bir tekniktir. Öğrencilerin uygulama gerektiren durumlarda nitelikli kararlarda bulunmalarına imkan tanımayı içerir (De Bono, 1998). Lacivert(Resmiyet) Ayakkabı :Rutin işler, resmi prosedür ve kural neyse onu uygular. Gri(Şüphe) Spor Ayakkabı : Delil toplama, araştırma, inceleme, delili kullanma. Kahverengi(Toprak) Yürüyüş Ayakkabısı : İnisiyatifden, esneklikden faydalanma. Turuncu(Alevi – acil önlem tehlike) İtfayeci […]

Algo-heuristik kuram nedir?

 Hedef ve konuların öğreciye sunulması, kavramlar açıklanması, önce materyaller ve sonra da yönlendirilmiş buluş ile öğrencinin zihninde konunun algoritması oluşturulması ve daha sonra öğrencinin bilişsel kapasitesi zenginleştirmek amacıyla kavramları kendi cüm­leleri ile tanımlayarak değişik örnekler sunması sürecidir (Akpınar, 2011). Buluş yoluyla öğretim stra­tejisine uygun bir uygulama biçimidir. Bilgisayarın çalışma mantığı temel alınarak geliştirilmiştir (Akpınar,200).