Yazılar

Ayrıştıran öğrenme stili nedir?

Yapma ve düşünmeye dayalı öğrenme becerileri gösterme,düşünceleri pratik uygulamalarla birleştirme, yeni fikirlerle pratik ve kullanışlı uygulamalar ortaya koyma gibi özellikleri gelişmiş bireylerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984). Kolb’ün öğrenme stillerinden biridir.

Ayrılıp birleştirme – 2 tekniği nedir?

Sürecin başında grubun bütününün konunun tümünden sorumlu oldukları, da­ha sonra konunun grup üyelerine bölüştürülmesi, aynı konuyu alanların alt grup oluşturması ve elde edilen bilgilerin ilk gruba dönerek aktarılması şeklinde gerçekleşen öğretim sürecidir (Açıkgöz 2009).

Ayrılıp birleştirme -1 (Jigsaw) tekniği nedir?

Konunun gruptaki öğrenci sayısına bölünmesi, aynı konuyu alan öğrencilerin alt uzmanlık gruplarını oluşturmaları, elde edilen bilgilerin ilk gruba dönülerek paylaşıl­ması ve bireylerin birbirlerinden sorumlu oldukları duygusunun kazanılmasına imkan veren bir iş birliği tekniğidir (Açıkgöz. 2009). Ayrılıp birleştirme – II tekniğinde sürecin başında grubun bütünü tüm konulardan sorumludur. Ayrılıp birleştirme -I tekniğinde konu sürecin başında grup […]

Arkası yarın tekniği nedir?

 Olgu olay, öykü, film ya da bir oyunun sınıfa sunulması, en can alıcı noktada kesilerek, Bundan sonra ne olabilir? niçin? gibi sorular sorularak yanıtların gerekçeli olarak tahtaya yazıl­ması, yanıtların yazılmasından sonra ikinci bölümün sunulması, verilen yanıtlarla karşılaştırılması, öğrencilerin nerelerde yanıldıklarının ortaya konması şeklinde sürdürülen bir süreçtir (Sönmez,2008). Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek amaçlanır.

Araştırma inceleme yaklaşımı nedir?

 Öğrenci etkinliğine dayalı olan, problem çözme yöntemini esas alan, tümüyle öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir yaklaşımdır (Duman, 2008) Öğretmenin rehber, öğrencinin ise merkezde olduğu bir öğretim stratejisidir. Bilimsel bir problemi çözmek için aşağıdaki basamaklar takip edilir. -Problemin hissedilmesi -Problemin tanımlanması -Hipotezlerin kurulması -Verilerin toplanması -Verilerin analizi -Hipotezlerin sınanması -Sonuçlara varılması

Arama konferansı nedir?

Ortak akıl oluşturmayı, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan katılımlı bir yön­temdir. (aramakonferansi.com) Çeşitli holding, dernek, sektör kuruluşu, kamu kuruluşu ve şirketlerde kulla­nılan bir uygulama biçimidir. Kurumların kendilerini yenilemelerine imkan veren bir uygulamadır. Fred Emery tarafından sistemli düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak kurulmuş […]

Araç – amaç analizi nedir?

Amaçlara (sonuçlara) erişilmesini tanımlayan, mevcut durumu ve iki durum ara­sındaki farkı azaltmak için ne yapılması gerektiği noktasında teşvikte bulunmayı amaçlayan bir problem çözme tekniğidir (Slavin, 2013).

Anlamlı öğrenme nedir?

Örgütleyiciler yardımı ile basitten karmaşığa düzenlenmiş içeriğin ön öğ­renmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulmasına olanak tanıyarak benzerlik ve fark­lılıkların daha iyi kavranacağını ileri süren bir öğretim sürecidir (Demirel, 2012). Ausbel tarafından oluşturulmuş bir kavramdır. Yeni bilgilerle ön bilgiler arasında bağlantı kurmayı amaçlamıştır. Anlamlı öğrenmede, Ausubel’e göre üç temel esasa dikkat edilmelidir: a) İçeriğin yapılandırılması […]