Yazılar

Soyut kavramsallaştırma nedir?

Mantık, kavramlar ve düşüncelerin duygulardan hislerden daha önemli bir yere sahip olduğunu, düşünce ve olayların mantıksal analizini yapma, sistematik planlar yaparak, düşünerek öğrenme etkinliğini tercih etmede duyarlılığı gelişmiş bireylerde gözlenen öğrenme şeklidir (Duman, 2008). Kolb‘ün öğrenme stillerinden biridir.

Gregorc’un öğrenme stilleri nelerdir?

Bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiğini savunur. Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir. Bilgiyi algılama ve işleme olmak üzere iki temel üzerine kuruludur. Kavramları daha sonra da kendi arasında sınıflara ayırmıştır. İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar. İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler. Öğrenme Stilleri Somut […]

Sosyal zeka alanı nedir?

 Bir insanın, bir öğretmen bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanla­rın duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama,ayırt etme ve karşılaştırma kapasitesidir (Arslan.2007). Empati yetenekleri gelişmiş , iletişim becerileri yüksek ve işbirliğine yatkın olan insanlarda belirgin olan zeka alanıdır. Çoklu zeka kuramının bir kavramıdır. Bu kavram Gardner tarafından oluşturulmuştur.

Sosyal yapılandırmacılık nedir?

Vygotsky tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.  Bilişsel gelişimde sosyal etkileşimin, sosyal ve kültürel öğelerin etkisinin varlığını ileri süren görüştür (Ocak,2008). Vygotsky a göre 4 temel ilkesi vardır. 1- Öğrenme ve bilişsel gelişim sosyal ve işbirlikli bir etkinliktir. 2- Yakınsal gelişim alanı (zone of proximal development) program yapma ve ders planlaması için bir kılavuz niteliğindedir. 3- Öğrenme ve bilgi […]

İş birlikli öğretimin temel ilkeleri nelerdir?

Olumlu Bağlılık: Gruptaki her öğrencilerin birbirinin öğreniminden sorumlu olması durumudur.“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözü bu ilkeyi belirtir. Bireysel Sorumluluk: Grubun üyelerinin üzerine düşen görevleri yapması durumudur. Yüz Yüze Etkileşim : Bireylerin iletişim becerileri kazanmasını belirten ilkedir. Sosyal Beceriler: Birey grup içinde  empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi becerilerini geliştirir. Grup Sürecini Değerlendirme Grup üyelerinin sürecin […]

Sosyal beceriler nedir?

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, empati, uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli öğretim ilkesidir (Açıkgöz, 2009).

Soru turu nedir?

Bir konunun sunumunda, belirsizliklerin giderilmesinde ve konunun tekrar edilerek göz­den geçirilmesinde kullanılan bir uygulama biçimidir (Açıkgöz, 2009). Öğrenciler boş kağıtlara ele alın­masını istedikleri soruları yazarlar. Her öğrenci kağıdı sol tarafındaki arkadaşına iletir. Öğrenciler ilgi­li kağıda kendi düşüncelerini aktarırlar. Daha sonra tekrar öğrenciler kağıdı sol taraftaki arkadaşa ile­tirler. Kağıdı alan öğrenciler kendinden önce yazılanları da dikkate […]

Soru ağı nedir?

“İşlenen konunun temel kavramlarının ve ana düşüncelerinin netleştirilmesinde kullanılan bir tekniktir.” (Açıkgöz. 2009, s. 165) Tahta ya da kağıda boş bir ağın çizilmesi, orta kısmına konunun yazıl­ması, anlaşılmayan noktaların ağa yazılması, soruların birbirleriyle ilişkilerine göre ağa yerleştirilme­leri ve her sorunun tartışılması etkinliklerinin sürdürüldüğü bir uygulama biçimidir (Açıkgöz. 2009, s. 165).

Soru-cevap tekniği nedir?

Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından olduk­ça önemli görülen her dersin öğretiminde sıkça kullanılan bir tekniktir (Sevindik,2010). Soru-cevap tek­niği öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yarayan ve sözel etkileşimi gerektiren bir tekniktir. Soruyu sorduktan sonra, düşünmek için zaman verilmeli, öğrenciler de soru sormaya özendiril­meli, doğru cevapların verilmesi için ipuçları kullanılmalı ya da ek sorular […]