Yazılar

Somut raslantısallık nedir?

Gregore’a göre varlık ve olayları algılamada duyu organlarını kullanarak bilgile­ri elde etme ve elde edilen bilgileri zihine yerleştirmede herhangi bir sıralamaya gitmeden ran­dom usulü olarak bireyin ihtiyaç durumlarına göre seçme,düzenleme ve kullanılma özelliğine sa­hip bireylerde görülen öğrenme stilidir (Duman, 2008). Ardışık zihinsel düzenleme yeteneği bilgilerin düzenli ve aşama aşama zihne yerleştirilmesi yeteneğidir (Duman, 2008).

Somut ardışıklık nedir?

Gregore’a göre varlık ve olayları algılamada duyu organlarını kullanarak elde edilen bilgileri düzenli ve aşamalı olarak öğrenme ve zihne yerleştirme yeteneğine sahip bireylerde gö­rülen öğrenme stilidir (Duman, 2008). Somut algılama yeteneğinde bireyler: çeşitli varlıklar veya durum­larla ilgili kavramları beş duyu organını kullanarak algılayabilme yeteneğine sahiptirler (Duman, 2008).

Sokratik tartışma nedir?

 İlk basamağında alaysı (ironi) bir yaklaşımla muhatabın ön yargılarının, eksik ve yanlışlarının farkına varması ikinci aşamada doğurtmaca (maeutik) ilkesine göre ipuçlarından hare­ket ederek bireyin zihninde saklı olan bilgilerin açığa çıkarılmasına fırsat verilmesi şeklinde ger­çekleşen öğretim sürecidir (Sönmez,2008).

Sokrat semineri nedir?

Anlaşılması zor, üst düzey akademik ve karmaşık bir konunun belli bir grup tarafın­dan tartışılmasını içerir (Sönmez, 2008). Metin öğrenci seviyesinin üstündedir. Çember şeklinde bir oturma düzeniyle daha çok analiz düzeyinde kazanımlara imkan verilmesi ve sürecin sonunda hem sürece hem de ürüne ilişkin değerlendirmenin yapılmasına gidilir (Sönmez, 2008).

Slavin’in etkili öğretim modeli nedir?

 “Slavin’in (1984), Carroll’un “Okulda öğrenme modelinin” okul ya da öğretmen tarafından doğrudan değiştirilebilir öğeleri üstünde odaklaşarak geliştirilen bir öğ­retim modelidir.” (Yıldızlar, 2009, s. 126). ‘Etkili öğretim modelinin öğeleri şunlardır: ‘öğretimin niteliği, öğ­retim düzeyini uygun hale getirme, teşvik edicilik ve zaman” (Yıldızlar, 2009, s. 126). Bu öğelerin İngilizce karşılıklarının ilk harflerinin bir araya getirilmesi bu modelin […]

Siz olsaydınız ne yapardınız nedir?

Problem durumunun kartlara yazılması, öğrencilere dağıtılması ya da sorunun tahtaya yansıtılması ve bu sorunlara ilişkin olarak siz olsaydınız ne yapardınız sorusu sorularak öğrencilerin yanıtlamalarının istenmesi şeklinde gerçekleşen bir süreçtir (Sönmez,2008).

Siyah şapka nedir?

Kötümser bir yaklaşımla konunun olumsuz yönünü ele alarak risklerle alakalı olan dü­şüncelere yoğunlaşıldığı düşünme becerisidir (Sevindik, 2010). Altı şapkalı düşünme becerisine ait bir düşünme biçimidir. Bu önerinin bize zararları neler alabilir? gibi sorular önemli görülür. ‘Bardağın ya­rısı boş düşüncesi hakimdir (Sevindik, 2010).

Sinektik tekniği nedir?

Sinektik; farklı olan, birbiriyle ilgisiz görülen parçalar arasında bağlantı kurmak ola­rak tanımlanmaktadır (Erginer, 2008). Temeli analojiye dayanmaktadır. Sinektik, ilk kez Gordon ve mes­lektaşlar tarafından endüstri örgütlerindeki problemlere yaratıcı çözümler bulmak için geliştirilmiş bir tekniktir. Joyce – Weil – Showers, (1992) Çalışmalarında sinektik tekniği uygulamaları için üç farklı ana­loji belirlemektedir, doğrudan analoji, kişisel analoji ve ters […]

Sibernetik yapılandırmacılık nedir?

Autopoietic (kendi kendini yenileme) kavramını ileri süren Şilili hücre biyo­logları Humberto Maturana ve Francisco Varela bilme nöro fizyolojiyle ilgilidir, yapmak bilmek, bilmek yapmaktır” görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkan yaklaşımdır (Arslan, 2007). Çok güvendiğimiz aklımızın sınırlarından çıkamıyoruz, bizler algılarımızın dünyasında yaşama eğilimindeyiz, kanaatle­rimiz ve gördüklerimizin dışında doğru bir bilginin alternatifi olamayacağı düşüncesindeyiz. Bundan kurtulmanın yolu nasıl […]

Sıcak sandalye tekniği nedir?

 Tamamen öğretimsel amaçlı, öğrencilerin soru sorma, tartışma, görüşme yap­ma, danışma ve yaratıcılıklarının gelişiminde başvurulan oldukça kullanılışlı bir uygulamadır (Er­giner, 2008). Tekniğin uygulanmasında, karakter ya da karakterler, diğerlerinin karşısında bir sandalyeye izleyenlere yüzü dönük olarak oturur. Gruptakiler tarafından kişiye canlandırdığı rolün geçmişi, davra­nışları, değer yargıları, güdüleri, ilişkileri ve istekleri hakkında sorular yöneltilir. Sorulan sorular ve ve­rilen […]