Yazılar

Serbest kürsü nedir?

Görüş geliştirme etkinliğinden esinlenerek önerilen bu etkinlikte öğrencilerin deği­şik fikir ve görüşleri sınıfa getirmeleri, serbest kürsü adını taşıyan bir panoda sergilemeleri ve öğ­retmen tarafından bu görüşlerin tartışmaya açılması, ve yeni görüşlerin kazanılmasına imkan ve­rilmesi sürecidir (Erginer, 2008). Sınıfın çeşitli yerlerine katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım gibi panolar asılır. Öğrenciler hangi fikirdeyse o panonun önünde toplanır. Aynı görüşü […]

Sempozyum nedir?

Küçük bir konuşmacı grubun bilimsel, sanatsal, düşünsel konularda önceden hazırlık yaparak belirledikleri bilgileri bildiri (tebliğ) şeklinde sundukları bir süreçtir (Sönmez,2008). Bilimsel bilgilerin verildiği ciddi bir sohbet havasındadır. Konular, konuşmacıların uzmanlık alanları açısından ele alır. Amaç konuyu tartışmaktan ziyade olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirip çözüm üretmektir. Sempozyuım başkan tarafından yönetilir. Konuşmacıların konuşma süreleri beş ile yirmi dakika […]

Seminer nedir?

 Öğrencilerin küçük gruplar halinde araştırma yapmaları ve elde ettikleri bulguları tüm sınıf ile paylaşıp tartıştıkları tekniktir (Arslan, 2007). Önce seminer konusu belirlenir ve bu konu üzerinde sunuma yönelik araştırma yapılır. Sunumu yapacak bilgi birikimine ve tutuma sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne sunumudur ve topluluk önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri […]

Sebat (Sabır) nedir?

 Okulda öğrenme modeline göre öğrencilerin gönüllü olarak harcadıkları zamandır (Demirel,2012). Öğrencilerin tutumlarına yönelik bir kavramdır. Okulda Öğrenme Modeli ‘nin kısa özeti: Caroll her öğrenci aynı düzeyde öğrenebileceğini söylemiştir. Öğrencileri öğrenme sürecinde hızlı ve yavaş öğrenenler olarak gruplandırmıştır.  Öğrenmede önemli olan faktörün zaman olduğuna vurgu yapmıştır.  

Sarı şapka nedir?

 İyimserlik, olumlu bakış, avantajların ortaya konduğu altı şapkalı düşünme becerisine ait bir düşünme biçimidir (Sevindik, 2010). “Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar”(yararlar) neler olabilir?” gi­bi sorular önemli görülür. İyi ki bardağın hepsi boş değil” düşüncesi hakimdir (Sevindik, 2010).

Sandviç tekniği nedir?

 Teorik bilgiler elde etme ve grup halinde elde edilen bu teorik bilgilere dayalı ola­rak ürün ortaya koyma ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürmede kullanılan bir tekniktir (Açıkgöz.2009). Gruptaki öğrenciler bireysel olarak çalışır. Yaptıkları çalışmalar arkadaşlarıyla paylaşılır.Paylaşımlardan ortak bir ürüne ulaşırlar ve bu ürün sınıfa sunulur.

Rol oynama oynama ve yaratıcı drama arasındaki fark nedir?

Rol Oynama: Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmesini sağ­layan bir öğretim tekniğidir (Taşpınar. 2010). Rol oynamada belli bir formata, biçime, kimliğe, kişiliğe uy­gun bir şeklide rollerin oynanması esastır. Yaratıcı Drama: ise belli bir kimlik ve kişiliğe bağlı kalma­dan yalnızca bireyin taklit yeteneği, ilgi ve becerilerine dayalı olarak canlandırmaya gidilmesi esastır […]

Radikal yapılandırmacılık nedir?

Bilgi keşfedilmez bireyler tarafından üretilir, bilginin referansı dış dünya değil iç dünyadır ve bilgi bilenden bağımsız olarak doğada bulunmaz fikirlerini ileri sü­ren görüştür (Ocak, 2008).Örnek: Çiftçi bilimsel modelini bilmeye gerek duymamakla birlikte atı suya götürebileceğini, ancak istemezse suyu içiremeyeceğini bilir. Yani atın dışsal uyarıcı olarak suyu algılaması suya ilgi duymasını, suyu içmeye yönelmesini sağlamaz. Ancak içsel […]

Psikomotor beceriler nelerdir?

Zihin kas koordinasyonu sonucu devinimsel boyutta gerçekleşen kullanma, yapma, uygulama şeklinde sergilenen uygulamaya dayalı öğrenme ürünleridir (Demirel,Yağcı. 2002).Örnek: Çırağın balonu patlatmadan balonu tıraş etmesi, ekmeğe sürülen tereyağının dışarılara taşırılmaması

Psikodrama nedir?

 Daha çok ruhsal yapıyı geliştirme ve tedavi sürecinde kullanılan, bireylerin iç dünyası­nı dışa yansıtmalarında işlevsel olan bir drama türüdür (Taşpınar, 2010).