Yazılar

Panel nedir?

 Bir başkanla küçük bir uzman grubunun bir masa etrafında oturup öğretici ya da dinleyici kar­şısında belli bir konu üzerinde, değişik açılardan duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla yaptık­ları bir konuşma türüdür (Ocak, 2008). Olaylara farklı bakış açısı getirmek amacıyla geliştirilmiş tekniktir. Bu teknikte samimi bir hava vardır ve bireylerin bir sonuca ulaşması beklenmez.  (egitimsozlugu.com)

Pandomim (Mim) tekniği nedir?

Öğrenme sürecinde oyun yoluyla jest, mimiklerden anlam çıkarma şeklinde sürdürülen uygulama biçimidir (Erginer, 2008). Sessiz oyun şeklinde sürdürülen ve dikkatle izlemeyi, bu­na dayalı olarak da düşünmeyi gerekli kılan bir çalışma şeklidir. Öğrenciler beden yoluyla vurgulanan hareketlerden anlamlar çıkarma yoluna giderler.”Bu süreçte anlatıcı konumda olan kişi hiç konuşmaz, izleyici konumundaki kişilerde yapılan hareketleri izleyerek çeşitli anlamlar […]

Özümseyen öğrenme stili nedir?

İzleme ve düşünmeye dayalı öğrenme becerileri gösterme, açık mantık­sal yaklaşım sergileme, pratik uygulamalardan ziyade kesin açıklamalara gereksinim duyma, ko­nular üzerinde düşünme gibi özellikleri gelişmiş bireylerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984).

Öykü Oluşturma – Öykü Tamamlama teknikleri nelerdir?

 Yaratıcılık ve  özgürlük  temelli  bilişsel alanın sentez basamağında çalışma ürettiren tekniklerdir. Öykü oluşturma tekniği: Verilen anahtar kelimelere uygun olarak grupların öykü yazmasıdır. Öykü tamamlama tekniği: Öğretmen öykünün bir kısmını okur ve öğrencilerden tamamlamasını istediği tekniktir. (Egitimsozlugu.com)

Örnek olay nedir?

Gerçek yaşamdan alınan genel bir problem, konu veya kurmaca problemlerle öğrenme sürecini desteklemek ve bilgiyi yapılandırmak için derinlemesine konunun ele alınması, çok bo­yutlu çözümlerin ileri sürülmesine fırsat verilmesi sürecidir (Arslan, 2007). Sınıf içi bir etkinliktir.  Örnek olay yönteminin uygulaması Öğretmen çevreden örnek bir olay seçip senaryolaştırır. Olayı sınıfa getirir ve öğrencilere açıklar. Öğrenciler, küçük  heterojen […]

Ön Örgütleyiciler nedir?

Sistemli olarak ilk defa Ausubel tarafından ortaya konmuştur. Ausubel, öğrenmenin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için öğrencinin halihazırda bildikleriyle öğretime başlanmasının gerekliliğini savunmuştur. Yeni öğrenilecek bilgi ile öğrencinin kendi bildikleri arasında köprü kurulmasının ön örgütleyiciler aracılığıyla sağlanabileceğini vurgulamıştır (Ausubel, 1963). Öğrenenlerin öğrenme malzemesi ile varolan bilişsel yapıları arasında köprü görecek yeni bir bilişsel yapı oluşturarak öğrenenin […]

Örgütleyiciler nedir?

Bilgilerin öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel niteliklerine uygun olarak düzen­lenmesi, anlamlı öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamada önemli bir yere sahip olan uygulama biçimidir (Pehlivan, 2006).

Ön bilgileri hatırlatma nedir?

Önceki konuyla ilgili bilgileri hatırlama ya da önceden bilinen bilgileri can­landırarak yeni öğrenmede mevcut bilgilerin transferini sağlama etkinliklerinin gerçekleştirilme­sidir (Sönmez, 2008).

Öğretimin niteliği nedir?

 Okulda öğrenme modeline göre yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek şekilde öğretim sürecinin düzenlenmesi, şartların buna göre oluşturulmasıdır (Senemoğlu, 2009)