Yazılar

Canter modeli nedir?

Temelinde “Etkin disiplin” kavramı yer aldığı, öğretmenin öğrencilerle açık bir ileti­şime girmesinin önemli görüldüğü, öğretmenlere sınıf içinde görev almayı ve öğrencilere karşı sakin fakat güçlü olmanın öğretildiği ve istenmedik davranışa tolerans göstermenin reddedildiği disiplin modelidir (Moore,2000).

Beklenti kuramı kavramı nedir?

Bireylerin başarı çabalarının ödül beklentilerine bağlı olduğu görüşünü temel alan motivasyon kuramıdır (Slavîn,2013) insanların başarıya ulaşmak için gösterdikleri çabalarının aynı zamanda ödül beklentisine bağlı olduğunu, bir şeye ulaşmak için güdülenmenin başarıya ulaşma şansını ne ka­dar olanaklı gördüğüne ve başarılması istenilen bu şeyin birey tarafından ne kadar değerli bulun­duğuna bağlı olduğunu ileri süren güdülenmeye ilişkin süreç […]

Başarılı öğrenciler kavramı nedir?

Derse yönelimli akademik açıdan başarılı olma, ders ve ödevlerini zamanında yapma, disiplin sorunlarından uzak durma, okula karşı ilgi duyma ve hem öğretmen hem de arka­daşları tarafından sevilme gibi özellikleri barındıran öğreci tipleridir (Çelik, 2012).

Bağımlı öğrenciler kavramı nedir?

Sıklıkla öğretmenden destek ve teşvik bekleyen, ek çalışma ve yardıma ihtiyaç duyan, öğretmenlerden destek alarak başarılarını yükseltmeye çalışan ve sosyal açıdan yetersiz görülen öğrenci tipidir (Çelik, 2012).

Aşırı koruyucu anne baba tutumu nedir?

Çocuğun her hal ve koşulda korunup kollanmaya ihtiyacı olduğu­nu,çocuğun her türden ihtiyacını kendilerinin karşılama yoluna gittikleri davranış biçimidir” (Arı ve Deniz. 2006). Bu tür anne babaların çocuklarının genellikle ilerikiyaşamlarında doyumsuz, ve bencil ol­ma olasılığı fazladır (Arı ve Deniz, 2006).

Amaç Kuramı Nedir?

 Belirlenen amacın güdülenme düzeyini de belirlediğini, bireyin davranışları­nın kendisi için koyduğu amaçlar ve çevresi tarafından verilen özendiricilerin belirlediğini, bir in­sanın kendisi için koyduğu amaçların büyük ölçüde onun davranışını yönlendirdiğini, iş başarımı- nı etkileyen önemli bir güdüsel etmenin bireylerin amaçları yani niyetleri olduğunu ileri süren kuramdır (Aktaran, Onaran, 1981).

Alıcı Nedir?

Kaynaktan gelen mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü sözsüz tepkide bulunan kişi yada gruplardır (Ed. Küçflkahmet, 2007).

ERG Teorisi Nedir?

 Maslow’un teorisinin iş organizasyonlarına uyarlanarak gereksinimlerin iki büyük kümede toplanma eğilimi gösterdiğini, motivasyonun ihtiyaçlara sıkı sıkıya bağlı olmada görüldüğü, Maslow’ un aksine ihtiyaçlar arasında katı bir hiyerarşik düzenin olmadığını,tüm ihti­yaçların aynı anda bireyde, bireyin kişisel ve çevresel özelliklerine göre değişik yoğunluklarda or­taya çıkabileceğini ileri süren bir kuramdır (Aktaran,Onaran, 1981).

ABC yaklaşım nedir?

“Çabaların öncelikle en önemli işler üzerine yoğunlaşılması esasına dayanan, hede­fe ulaşmada önceliklere ulaşmayı engelleyen tuzaklardan uzak kalmak için işlerin A,B,C, şeklinde önem sırasına göre belirlenmesi yaklaşımını önemli gören zaman kullanma yaklaşımıdır “(Güçlü,2007).