Yazılar

U biçiminde oturma düzeni nedir?

Öğrenci öğretmen arasında iletişimin sağlandığı, yapılan etkinliklerin tüm sınıfça izlendiği, çoğunlukla büyük grup tartışması sürecinde kullanılan oturma düzenidir (Arı ve Deniz 2006).

Tuzak kurucu dinleme nedir?

Önceden belirlenen bir plan dahilinde, ustaca sorularla karşı tarafı zor du­rumda bırakmak için konuşma sırasında yakalanan açıklardan hareketle dinlemenin gerçekleş­tirilmesidir (Bozdoğan, 2004). Yapıcı bir tutum sergilenmez, konuşma sırasında not alınır, konuşmacının konuşmasına herhangi bir katkı sağlanmaz (Bozdoğan, 2004).

Tepkisel model nedir?

“Bir durum, oluşum ya da davranışa karşı hedefler belirlenerek tepki gösterilmesini içerir, istenen duruma dönüşü sağlamak için genellikle ödül ve ceza türü yaptırımları içerir şekil­de kullanılmaktadır. “(Ed.Ağaoğlu, 2009,s. 5) istenmeyen bir duruma tepki olan bu modeldeki etkinlikler, duygusal olmamalı, tepki, istenen sonuca götürücü şekilde düzenlenmelidir. ‘ (Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 5)

Telafi edici program nedir?

Düşük gelirli ailelerin çocukları ile düşük gelirli mahallelerde okula giden ço­cukların karşılaştıkları eğitim problemlerini önlemeye ya da düzeltmeye yönelik tasarlanan prog­ramlara verilen isimdir (Slavin,2013).

Sözsüz iletişim nedir?

Sözel iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren bazı mimik ve jestlerden oluşan iletişim biçimidir (Uzunöz, 1987). Kişiler arası ilişkilerde iletme­ye çalıştığımız anlamların % 65’ine yakın bölümü sözsüz iletilerle iletilmektedir. (Uzunöz, 1987).

Sosyal öğrenciler nedir?

Dersten ziyade kişilere yönelimli olan, başarılı olmak için gerekli yeteneklere sa­hip fakat sosyal ilişkilere derslerden daha fazla önem veren,bir çok arkadaşa sahip olan,arkadaş­ları tarafından sevilen ve kolayca derse yönlendirilen öğrenci tipleridir (Çelik, 2012).

Sosyal karşılaştırma nedir?

Bireyin kendisini diğerleri ile karşılaştırarak bilgi toplamak ve kendisi ile ilgili bil­gileri ve birinin tutumu ve yeteneklerini değerlendirme ve bilgileri birleştirme sürecidir (Slavin, 2013).