Yazılar

Psikolojik dinleme nedir?

Öğrencilerin sözlü ifadelerinin yanında sözsüz davranışlarına da dikkat edilme­si, öğrenciyi kabul edici davranışta bulunulmasıdır (Arı ve Deniz 2006).Risk altındaki öğrenciler: Toplum, aile, okul gibi kaynaklardan yeterince destek alamayan veya ken­di özelliklerinden dolayı okulda başarısızlık yaşama olasılığı olan öğrencilerdir (Slavin, 2013

Planlama nedir?

Amaca ulaşma sürecinde neyin, ne zaman, kiminle, nerede, nasıl, hangi koşutlarda yapılacağının önceden belirlenmesidir (Arı ve Deniz. 2006).

Örgütleme nedir?

Karar vermeyle başlayan ve planlama sürecinde oluşan planı gerçekleştirerek amaçlara ulaşmak için gerekli yapının oluşturulması sürecidir (Arı ve Deniz. 2006).

Dekleratif bilgi nedir?

Gerçeklere,olaylara ve durumlara ilişkin daha çok ‘ne’ kapsamındaki sorulara cevap ve­ren bilgilerdir (Özbay, 2004). Diğer adı ifade edilebilen bilgidir. Anlamsal ve anısal bilgiler bu gruba girer.

Önleyici sınıf modeli nedir?

“istenmeyen davranışları ortaya çıkmadan, yaşanmadan önce önleme ilkesi­ne dayanır. Tepkiye ve ona neden olan istenmeyen duruma yol açmamak için istenen durumdan sapmamanın önlemlerini almayı içerir ” (Ed.Ağaoğlu, 2009,s. 6). ‘Eğitim sürecindeki düzenlemeler önce­den planlanarak olasılıklar gözetilip önlemleri alınarak yapılmalıdır’ (Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 5)

Otoriter öğretmen nedir?

Güç, üstünlük, baskı ve eleştiri otoriter liderlik yaklaşımının en önemli özellikle­rinin vurgulandığı öğretmen tipidir (Moore, 2000). Sınıf yönetimi sürecinde otoriter lider konunumunda otan öğretmenler öğrenci davranışlarını kontrol etmek, sert bir ses tonu ile korku salarak itaati sağla­ma yoluna giderler (Moore, 2000).

Otoriter ana baba tutumu nedir?

 Çocukların kişilik, ilgi ve gereksinimlerinin dikkate alınmadığı, sürekli kontrol yoluyla disipline etme esasına dayanan bir tutumdur (Arı ve Deniz. 2006). Bu tur anne babala­rın çocukları genellikte çekingen, mutsuz ve huzursuzdurlar (Arı ve Deniz. 2006).