Garner’in çoklu zeka kuramı nedir?

Çoklu zeka kuramının tanımı

Howard Gardner tarafından geliştirilen, zekanın tek boyutlu değil, tersine çok bo­yutlu olduğunu dile getiren, bu boyutları 8 başlık altında toplayan ve zeka türleri arasında belli bir ilişkinin var olduğunu ileri süren kuramdır (Sönmez, 2008).

oklu zeka kuramı
Çoklu zeka kuramı nedir?

1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı

 • Sözlü ve yazılı dili etkili bir şekilde kullanır.
 • İçinde yaşadıkları toplumun dil sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
 • Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
 • Kelime hazneleri geniştir. Kendilerini iyi ifade ederler.
 • Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
 • Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.
 • Bir bireyin kendi diline ait kavram ve kuralları bir masalcı, bir hatip, bir politika­cı gibi sözel olarak ya da bir yazar bir editör veya bir gazeteci gibi yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir (Arslan, 2007).

2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka

 • Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
 • Akıl yürütme ilkelerini aktif şekilde kullanırlar.
 • Muhakeme becerileri yüksektir.
 • Eleştirel düşünce vardır. Neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar.
 • Bilimselliğe önem verirler.
 • Bilgiyi sorgularlar.
 • Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.

3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka

 • Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
 • Hayal güçleri gelişmiştir.
 • İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
 • Nesneler arasındaki ilişkileri çabuk görürler.
 • Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

4) Müzikal Zeka – Ritmik Zeka

 • Ritim ve melodilerle öğrenirler.
 • Çok sık kullanılan bir zeka alanı değildir.
 • Simetri arayışı vardır.
 • Ses ahengi gibi.

5) Bedensel Zeka – Kinestetik Zeka

 • Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
 • Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
 • Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
 • Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar.
 • Doğru yerde doğru jest ve mimik.
 • Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.

6) Bireysel Zeka – Öze Dönük Zeka

 • Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
 • Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan hoşlanırlar.
 • Bağımsızlık arayışı vardır.
 • Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
 • Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
 • Kopya ve taklitten uzak dururlar. Özgün çalışmalar üretmeye çalışırlar.
 • İzlerken öğrenmeye çalışırlar.
 • Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.

7) Sosyal Zeka – Bireylerarası Zeka

 • İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etme ve empati yapma yetenekleri gelişmiştir.
 • İşbirliği yaparak öğrenmeye yatkındırlar.
 • İletişim becerileri yüksektir.
 • Samimi ilişkiler kurarlar.

8) Doğa Zekası – Varoluşçu Zeka

 • Tabiata değer verirler.
 • Sürekli doğada denge arayışı olduğunu kabul ederler.
 • Çevre kirliliği ve doğa olaylarına karşı hassas kişiliklerdir.

 

Bir cevap yazın 0