İYEP Yönetmenliği ve sık sorulan sorular

(No Ratings Yet)
Loading...

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yönetmenliği ve uygulanırken sıkça karşılaşılan sorulara aşağıdaki yazımızda cevap bulabilirsiniz.

İYEP uygulama süreci

 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 2 nci haftasında öğrencilere uygulanır.
 • ÖBA sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir. İYEP’e alınacak öğrenciler eOkul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.
 • Program ekim ayının 3 üncü haftasında başlar.
 • Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.
 • Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.
 • İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler görev alabilir.
 • Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.
 • İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden Ek-1“veli izin belgesi” alınır.
 • İYEP’te görevli öğretmen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA en geç mayıs ayının 2 nci haftasına kadar uygulanır. ÖDA sonuçları İYEP’te görevli öğretmen tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir.

İYEP’e katılan öğrencilerin devamsızlığı nasıl girilir?

İlgili yönetmenlik gereğince İYEP’e katılan öğrencilerin devamsızlık girişleri görevli öğretmen tarafından E-Okul sistemine işlenmelidir.

İYEP ile ilgili hangi evraklar tutulmalıdır?

 • Sınıf ders defteri ve yoklama defteri
 • Modül planları dosyası
 • İYEP Psikososyal Destek Hizmetleri Kontrol Listesi
 • İYEP yazışma dosyası

İYEP denetimlerini kim yapar?

Denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından yılda en az bir defa denetlenir.

İYEP komisyonları ne zaman toplanır?

Komisyonlar, ekim ayının 2 nci haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

İYEP komisyonunun görevleri nelerdir?

 • Ekim ayının 2 nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.
 • Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.
 • Programda görev alacak öğretmenleri belirler.
 • Programın uygulanmasını sağlar.
 • Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde “değerlendirme raporu” düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

Okul müdürünün İYEP’e ilişkin görevleri

 • Okul müdürü, İYEP’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
 • Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlanmasını sağlar.
 • Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunar.
 • Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar.
 • Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.
 • Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin bir üst modüle tanımlanmasını sağlar.
 • Psikososyal destek hizmetlerinin; öğrencinin sınıf öğretmeni, İYEP’te görevli öğretmen ve okul rehberlik öğretmeni ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar.
 • Rehberlik öğretmeni bulunmayan okullarda İYEP psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapar.
 • Okul komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Görevli öğretmenlerin İYEP’e ilişkin görevleri

Öğrencinin sınıf öğretmeni;

 • Öğrencilere ÖBA’yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular.

İYEP’te görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar:

 • Uygulayacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular.
 • Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • İYEP Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.
 • Programın uygulanmasının her aşamasında psikososyal destek hizmetlerini öğrencinin sınıf öğretmeniyle birlikte yürütür ve varsa okul rehberlik öğretmeni ile iş birliği yapar.
 • Programın uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.
 • Öğrencilerin İYEP’e istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleyebilir.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA’yı uygular ve sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler

Kaynakça

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi

İYEP Yönetmenliği ve sık sorulan sorular BENZER İÇERİKLER
İYEP Yönetmenliği ve sık sorulan sorular YAPILAN YORUMLAR
Cevabı iptal etmek için tıklayın.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Exit mobile version