Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Sözleşmeli öğretmenlik için çıkmış mülakat soruları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
Loading...

EKİM MÜLAKAT SORULARI

 • Eğitimde internet ve bilgisayar kullanımının faydaları?
 • Üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir sözünü açıklayınız.
 • Bilimin faydalarını açıklayınız?
 • Devletsiz toplum vardır ama toplumsuz devlet yoktur. Yorumlayınız.
 • Görsel-uzamsal zekâyı okulda daha aktif kullanmak için ne yapılır?
 • Göçün topluma etkileri nelerdir olumlu mu etkiler olumsuz mu?
 • Eğitim psikolojisinin eğitime etkisi?
 • Çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi arasındaki farklar?
 • Köy enstitülerinin tarım, hayvancılık açısından önemi nedir?
 • Öğrencileri derste daha aktif hâle getirmek için neler yapılabilir?
 • Teknolojinin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
 • Öğrencilerin özgüvenini nasıl kazandırırsınız?
 • “Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır.” mısrasını açıklayınız.
 • İş başında eğitimin sınırlılıkları ortadan kaldırılırsa sağlayacağı yararlar nelerdir?
 • Alınan eğitim o konuda başarılı olmaya yeter mi? Açıklayınız.
 • Milli mücadele döneminde düzenli orduya geçilmesinin olumlu ve olumsuz özellikleri?
 • Son zamanlarda yaygınlaşan uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz özellikleri?
 • Pekiştirecin önemini açıklayınız?
 • Öğrencilerinize ne tür kitaplar önerirsiniz?
 • Teknoloji kullanılan bir sınıf ile kullanılmayan düz anlatım tercih edilen bir sınıfta ne gibi farklılıklar ortaya çıkar?
 • Türk sanat ve sporunun gelişmesi için bizlere düşen görevler nelerdir?
 • Farklı kültürlerin birada bulunmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
 • Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir?
 • Klasik koşullanmanın eğitimde uygulanabilirliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
 • Teknolojiyi sınıfınızda nasıl kullanıyorsunuz?
 • Milli sanayi neden önemlidir?
 • Teknoloji mi insana hâkimdir yoksa insan mı teknolojiye hâkimdir?
 • Kalıtımın gelişim üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Paranın sürekli değer kazanıp kaybetmesinin, enflasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Tarihini bilmeyen uluslar kaybetmeye mahkûmdur sözünü açıklayınız.
 • Ebeveynlerin çocuğun yetişmesinde ne gibi rolleri vardır?
 • 2016 dünya insani yardım zirvesinin İstanbul’da yapılmasının sebepleri BM neden İstanbul’u uygun görmüştür?
 • Fosil yakıtların çevreye etkileri nelerdir? Açıklayınız.
 • Milli kültürü korumak için neler yaparsınız? Açıklayınız.
 • Demokrasiyi sınıfınızda nasıl uygularsınız?
 • Pisa timms uluslararası yapılan sınavlarda öğrencilerin başarısız olmasının sebepleri neler olabilir?
 • 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik istediğimiz kadar gelişmemiştir. Neden?
 • Türkiye’nin jeopolitik öneminin olumlu olumsuz yönlerini açıklayınız.
 • Nükleer santraller hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Yaygın eğitim ve örgün eğitimin benzer ve farklılıkları nelerdir?
 • Öğretmenlik mesleğini seçme amacınız nedir?
 • BM ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 • Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi?
 • Divani Lügat-it Türk hakkında bilgi veriniz.
 • EBA ve Fatih projeleri hakkında bilgi veriniz.
 • Birine 40 kere deli dersen deli olur sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Sakınan göze çöp batar sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Öğrencilere istendik davranışlar nasıl kazandırılır?
 • Kan ve organ bağışı hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 • Ülkemizde yapılan halk eğitimi çalışmaları nelerdir? Sizce nasıl geliştirilebilir?
 • Sınıfa yeni gelen öğrencinizin sınıfa uyumu için ne yaparsınız?
 • Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
 • Formal eğitim nedir?
 • Tek kanatla kuş uçmaz sözünü açıklayınız?
 • Eğitimde farklı kültürlerin olması toplumu nasıl etkiler?
 • Çocukluğunuzdaki teknolojiyle bugünkü teknolojiyi karşılaştırınız.
 • Nüfus artışının savunmaya katkısı nedir?
 • Tevhidi Tedrisat nedir? Yararlarını açıklayınız.
 • Eğitim-kültür ilişkisini açıklayınız.
 • Başarı seviyesi düşük öğrencilere ne yaparsınız?
 • İstanbul’un Türk ve Dünya turizmi açısından önemi nedir?
 • Kurum kültürü nedir?
 • Küresel ısınmayı açıklayınız?
 • Yaygın eğitim nedir?
 • Örgün eğitimin faydaları?
 • Kuvayı Milliye’nin Kurtuluş savaşına katkıları nelerdir?
 • Eğitimde disiplin ve zorlamayı savunan “esasicilik” hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın.
 • Türkiye’deki parlamenter sistem hakkında bilgi veriniz.
 • Eğitimde ceza ve ödül yöntemi olarak ne uygularsınız?
 • Eğitimde teknolojinin olumsuz yönleri nelerdir?
 • Öğrenilmiş çaresizlik yaşayan öğrenciyi nasıl yönlendirirsiniz?
 • Alternatif tıp yöntemleri hakkında düşünceleriniz nedir?
 • Teknoloji kullanımının sosyal, kültürel ve ekonomik sınırlılıklarını gerekçelerle tartışınız.
 • Öğretmenlerin yeterliliklerinin gelişmesi için neler yapılmalı?
 • Birey -toplum arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir sözünü örnek vererek açıklayınız.
 • Bilinçli tüketici nasıl olmalıdır?
 • Eğitimde akran grupların olumlu olumsuz etkileri nelerdir?
 • Ahlak insana neler kazandırır?
 • Ebeveynlerin çocukları üzerindeki etkisi nelerdir açıklayınız?
 • Enerji kaynaklarının kullanımı ve tasarrufu hakkında bilgi veriniz nasıl önlemler alınabilir?
 • Mantıksal zekâyı geliştirmek için okulda ne yaparsınız?
 • Sivil toplum örgütlerinin önemi nedir?
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim aşamasında bireylerin fiziksel gelişimleri farklıdır. Bu durumun eğitime yansıması nasıldır, açıklayınız.
 • Siz bir spor dalı seçseniz nasıl seçim yapardınız, açıklayınız.
 • Yaratıcı drama etkinliğinin eğitim açısından önemi nedir açıklayınız?
 • Dış ticaret açığını kapatmak açısından turizmi geliştirmek için nasıl önlemler alınabilir anlatınız.
 • Geri dönüşüm nedir ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar?
 • Ebeveynlerin eğitim konusunda çocuğa karşı tutum ve davranışları nasıldır?
 • Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız?
 • Öğrenme için fizyolojik ve psikolojik durumun ne gibi önemi vardır?
 • İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız?
 • Hizmet içi eğitimin önemi nedir?
 • Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu?
 • Dünyanın en önemli buluşu nedir?
 • Şeyh Sait isyanının halk üzerindeki etkisi neler olmuştur?
 • Geçmişi ve günümüzü temel alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?
 • RÜZGÂR HER ZAMAN İSTEDİĞİMİZ YERDEN ESMEZ atasözünü açıklayınız
 • Öğrenilmiş çaresizlik yaşayan öğrenciye ne yapılabilir?
 • Sözel derslerde projeksiyonun zararı ne olabilir?
 • Öğretmenin derslerde kendi hayatından bahsetmesinin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
 • Çağımızın hastalığı depresyonla nasıl başa çıkabiliriz?
 • Okula yeni başlayan bir öğrencinin okula uyumunu nasıl yaparsınız?
 • Halil İnalcık dünyaca okunmaktadır bunun nedenleri ne olabilir?
 • Hâkim olduğunuz bir konu ile sınıfa girdiniz. Fakat sınıf sizin dikkat çekmenize, sessizce susmalarını beklemenize rağmen sessiz olmadı. Ne yaparsınız?
 • Öğretmek, iki defa öğrenmektir. Sözünü açıklayınız.
 • Bilişim teknolojilerini öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor becerilerini geliştirmede nasıl kullanırsınız?
 • Bilim meraktan mı yoksa ihtiyaçtan mı gelişir?
 • Kaynaştırma öğrencileri için olumlu olumsuz durumlar nelerdir?
 • Hedef davranış belirlemek neden önemlidir?
 • Öğrenmede kalıcılığı arttırmak için neler yapılabilir. Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemini belirtiniz.
 • Bilgiyi işleme kuramına göre uzun süreli bellekte hangi tarz bilgiler saklanır nasıl geri çağrılır?
 • Bir gezi düzenleyecek olsanız nereye niçin düzenlersiniz?
 • Teknoloji çağının öğrenciler üzerinde yaptığı tahribatları örnek vererek açıklayınız.
 • Sokak oyunu oynayan çocuk kalmadı hepsi teknolojik oyun oynuyor bunu nasıl yorumlarsınız?
 • Teknolojinin yaratıcı düşünmeye faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Çocukları ödüllendirmek için neler yapıyorsunuz yararları nelerdir?
 • Sanatsal faaliyetlerin okul kültürüne etkisi nedir?
 • Türkiye’nin en büyük çevre sorunu?
 • Spora ve sporculara verilen önem yeterli mi?
 • Bilim ve teknolojinin öğretmen açısından olumlu olması için neler yapılabilir?
 • Çocuklarda eleştirel düşünmeyi geliştirmek için bilim ve teknoloji nasıl kullanılabilir?
 • Öğrenci başarısını desteklemek ve devamlılığını sağlamak için ne yapılabilir?
 • Engelli çocuklar için ne gibi projeler üretirsiniz?
 • Dünyada Su kaynaklarının azalmasına neden olan durumlar nelerdir? Su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesini nasıl engellersiniz?
 • Eğitimde teknoloji konusunda öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?
 • İbni Sina gibi ünlü düşünürler tek alanda değil de birçok alanda çalışma yapmıştır. Bilim insanlarının neden çok yönlü düşündüklerini açıklayınız?
 • Nüfus artışının eğitime etkisi nasıl olur? Açıklayınız.
 • Selçuklu ve Osmanlının fethettikleri yerlerdeki etkilerinin günümüze kadar devam etmesinin sebepleri nelerdir?
 • Dünyada her şeye değer biçilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez sözünü açıklayınız?
 • Genel uyarılmışlık düzeyi ve kaygının öğrenme üzerindeki etkisini açıklayınız?
 • Alanınızla ilgili bir hedefi öğrencilerinize hangi öğretim-yöntem ve tekniği kullanarak anlatırsınız?
 • Sosyal kültürel çevrenin eğitime etkisi nedir?
 • Eğitimde deneyimin önemi nedir?
 • Başarıyı arttırmak için okul dışında neler yapılabilir?
 • İnternetin eğitime katkıları nelerdir?
 • Mevlana’nın ününün evrensel olmasının sebepleri nelerdir?
 • Dünyanın en önemli buluşu ne olabilir sizce?
 • Türkiye’nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
 • Türkiye deki kitap okuma oranlarının düşük olmasını engellemek için neler yapılmalıdır?
öğretmenlik mülakat soruları
Öğretmenlik mülakat soruları

MEB NİSAN MÜLAKAT SORULARI

 • Dersi sıkıcılıktan kurtarmak için neler yapılmalıdır?
 • Derslerde teknolojinin kullanımıyla ilgili öğretmenlere düşen görevler nelerdir?
 • Disiplinler arası öğrenmeyi açıklayınız.
 • Duyuşsal davranış nedir? Açıklayıp örnek veriniz.
 • Edilgen dinlemenin etkisi nedir? Öğrenciye yansımasını açıklayın.
 • “Öğretmenlik hiç bitmeyen öğrenciliktir.” sözünü açıklayınız.
 • Öğretmenin internetten ödev vermesi ve ödevi takibi hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Eğitimde çağdaş teknoloji kullanımını branşınızdan yola çıkarak açıklayınız.
 • “Öğretim kavramlarla başlar.” İlkesine dayanarak kavram haritalarının eğitimde faydalarını açıklayınız.
 • Akıllı tahtalar ve tabletlerin ortak veri tabanı üzerinden etkileşimli olarak eğitimde kullanılması hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 • Akıllı tahtayı dersinizde nasıl kullanırsınız?
 • Akıllı tahta ve tabletlerin kalıcı öğrenmedeki yeri nedir?  
 • Bilişim teknolojilerini kendi alanınızda nasıl kullanırsınız?
 • Bilgisayar öğretmenin yerini tutabilir mi?
 • Çağdaş eğitimde eğitim teknolojilerini kullanmak sizce faydalı mıdır? Branşınıza göre yorumlayınız.
 • Disiplin nedir açıklayınız.
 • Dershaneler fırsat eşitliğini bozar mı?
 • Ardışık(zincirleme) öğrenme ile ilgili örnek veriniz.
 • Alanınızda teknolojiden nasıl yararlanırsınız?
 • Teknoloji ve bilimi eğitimle bağdaştırarak açıklayınız.
 • Öğrencilerinizle panel yapsanız hangi konu da yaparsınız? Nasıl bir çalışma yaparsınız?
 • Eğitim ve teknolojiyi gereksiz bulan idareci ve velilere nasıl kabullendirir siniz?
 • Karikatür ve çizimlerin eğitime yansımaları neden faydalıdır?
 • MEB’de uygulanan öğretim teknolojilerinin uygulanışı nasıldır?
 • Bilim ve teknolojinin sağladığı yarar ve zararlar nelerdir?
 • Ergenlik döneminde çocuğa branşınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • FATİH ve EBA dışında MEB’in kullandığı teknolojiler nelerdir?
 • Gelişen teknoloji çağında ilerleyen zamanda öğretmene ihtiyaç kalmayacaktır. Sizce öğretmene ihtiyaç olmayacak mıdır?
 • Güdülemeyi nasıl sağlarsınız_
 • Her evde internetin olması yararlı mıdır zararlı mıdır?
 • “Her eve internet!” sloganının eğitim öğretim açısından olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiriniz.
 • Materyalin derse katkısı nedir?
 • Eğitimde süreç kavramını örneklerle açıklayınız.
 • Eğitim teknolojisinin eğitime katkısı var mı? Açıklayınız.
 • Ergenlik dönemi değişikliklerini çocuklara nasıl anlatırsınız?
 • Etkili sınıf ortamı nasıl olmalıdır?
 • Eğitimde kavram haritalarının kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Eğitimde teknolojinin olması öğrencileri nasıl etkiler?
 • Eğitim, teknoloji ve bilim hakkında bir seminer verecek olsaydınız neler söylerdiniz?
 • Eğitim felsefesi ve teknoloji eğitim ilişkisini açıklayınız.
 • Eğitimde sınıf ayrımı yapılmalı mıdır?
 • Eğitim felsefemizin tanımını yapıp bunu eğitim sistemimizle kıyaslar mısınız?
 • Eğitimde plan- programın önemi nedir?
 • Eğitimde fırsat eşitliğini açıklayınız.
 • Halk eğitim merkezlerini yeterli buluyor musunuz?
 • Teknoloji öğretmen ihtiyacını azaltır mı?
 • Etkili okul nedir? Açıklayınız.
 • Öğrencilerinize ülkemizin bilim adamlarını nasıl anlatırsınız?
 • 0-2 yaş grubu çocukların duyu organlarının gelişimini örneklerle açıklayınız.
 • Kendi branşınızdan hareketle bir saatlik ders saati içerisinde teknolojik araç-gereçleri nasıl kullanırsınız?
 • “Bilinenden-bilinmeyene, yakından-uzağa ve soyuttan-somuta” ilkelerinin eğitime yararları nedir?
 • FATİH projesi kapsamında kullanılan internet ağı nedir? Hakkında neler biliyorsunuz?
 • Alanınızla ilgili bir sunum yapacaksınız nasıl bir hazırlık yaparsınız?
 • Araştırma yolu ile öğrenme öğrencilere ne gibi fayda sağlar?
 • Öğretmenler teknoloji kullanarak sınıfa getirdiği bilgi nasıl olmalıdır olumlu yönleri nelerdir?
 • Pekiştirecin önemi nedir?
 • Teknoloji bağımlısı bir öğretmen ne gibi olumsuzluklara sebep olabilir?
 • Anlama ve anlatma güçlüğü çeken öğrencilere nasıl yaklaşırsınız?
 • Yeni konuya geçişte ön öğrenme ve tekrarın önemi nedir?
 • Yaşantı nedir? Eğitim-öğretimle ilişkilendiriniz.
 • Alanınızla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ediyor musunuz? Bu konuyla ilgili neler yapılabilir?
 • Ailesi tarafından sürekli pohpohlanan bir öğrenciye sınıf içinde nasıl davranırsınız?
 • Bilgisayar destekli eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz?
 • 2-6 yaş arasındaki çocuklarda bir yerde aynı pozisyonda uzun süre duramama gibi bir durum var. Siz bu çocuğun aynı pozisyonda kalmasını sağlamaya çalışsanız ne gibi problemle karşılaşırsınız?
 • Bir öğretmen derste anlatacağı konuyu kalem belleğe yüklüyor ama okulda akıllı tahtada problem yasıyor dersi nasıl sürdürmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
 • Panelin tanımını verip alanınızla ilgili hangi konuda panel yapardınız? Neden?
 • Teknoloji kullanımına sıcak bakmayan velileri ve idareyi nasıl ikna edersin?
 • Akşam evde otururken babasının herhangi bir yorumundan etkilenen öğrenciniz size geldi nasıl tavır takınırdınız?
 • Bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları nelerdir?
 • Unutmanın önüne nasıl geçersin, neler yaparsın?
 • Bilişim teknolojilerini sınıfta nasıl kullanırsınız, olumlu olumsuz yanları nelerdir?
 • Öğretmenin alternatif öğretim olarak bilgisayar kullanması hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 • Edilgen dinleme nedir?
 • Saygın liderlik hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 • Akıllı tahta kullanımı öğrenci-öğretmen arasındaki iletişimi nasıl etkiler?
 • Etkili okul nedir? Açıklayınız.
 • Güdülemenin önemini açıklayınız.
 • Kendini geliştiren öğretmenin eğitime katkıları nelerdir?
 • Formal eğitimin amacı nedir?
 • Bilişsel, bedensel, zihinsel davranışlardan biri olan duyuşsal davranışı örnek vererek açıklayınız.
 • İnformal eğitimi açıklayınız.
 • Öğretmenlerin internetten ödev vermesini değerlendiriniz.
 • Doğa ile kültürün ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.
 • Sınıf fiziksel olarak eğitime nasıl hazır olmalıdır?
 • Başarı düzeyi düşük sınıfa nasıl yardımcı olursunuz?
 • Anne ve babanın çocuk gelişimine etkisi nelerdir?
 • Bilim ve teknolojinin eğitime getirdiği yenilikler nelerdir?
 • Doğudaki taşımalı eğitim sorununu nasıl çözerdiniz?
 • Öğretmensiniz, danışman hocanızın mesleki bilgilerinden nasıl yararlanırsınız?
 • Bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitimin farkları nelerdir? Hangisini neden tercih edersiniz?
 • En son okuduğunuz kitap nedir?
 • MEB müsteşarı kimdir?
 • TİKA ve İHH nedir?
 • Dersinizde işleyeceğiniz konu için bir sunum hazırlayacaksınız. Bunu hazırlarken nelere dikkat edersiniz?
 • Öğrencilerinize bir e-sınav uygulanacaktır. Bu e-sınav soru ve cevapları tablet üzerinden verilecektir. Bu uygulamanın amacı sizce ne olabilir? Bu uygulamaya girecek öğrencilerinizden birinin velisi öğrencinizin tableti iyi düzeyde kullanamadığından şikayetçi veliye nasıl bir öneride bulunursunuz? Bu sınav için öğrencilere önceden internet üzerinden 3 tane soru ve cevap verilecek bu sorulara bazı öğrencileriniz önceden bakma imkânı varken bazı öğrencileriniz bakma imkânı yok bunun için ne yaparsınız?
 • Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta ilkelerini açıklayınız.
 • Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi öğretmene neler kazandırır?
 • 6-12 yaş fiziksel gelişim hakkında bilgi veriniz.
 • Aktif öğrenme tekniğini öğrenciye uygun şekilde nasıl gösterirsiniz?
 • MEB projeleri hakkında bilgi verir misiniz? E-tvining, e-okul nedir?
 • Ali öğretmen çarpma işlemini öğrencilerine öğretirken toplama işlemini de söylemektedir. Ahmet öğretmen ise direkt çarpma işlemini anlatmaktadır. Ali öğretmenin bu anlatım şekliyle daha başarılı olmasını anlatınız.
 • Okullarda okul müdürlerinin ve öğretmenlerin (kısaca tüm okulun) teknolojiyi kullanmalarını nasıl buluyorsunuz? Nasıl geliştirilebilir? Öğretmenlerin teknolojiyi kullanmaları nasıl etkilidir?
 • Eğitim bakanı siz olsaydınız teknolojiyle ilgili ne tür değişiklikler yapardınız?
 • Akıllı telefonlar çok kullanılıyor Türkiye de ama bir o kadar da oyun oynanıyor nasıl önüne geçilebilir?
 • Öğrencilerin bilgilerini unutmamaları için neler yaparsınız?
 • Teknolojideki sınırlılıklar nelerdir teknolojiyi kullanamadığınız durumlarda etkili bir öğretimi nasıl yaparsınız bölümünüzle bağdaştırarak anlatınız.
 • Bir çocuk ailesiyle haber izliyor ve babasının yaptığı yorumları ertesi gün size anlatıyor bu durumda nasıl bir yol izlersiniz.
 • Aktif öğrenme tekniğinde öğrencilerin öz düzenlemesi nasıl sağlanır?
 • Yeniden kurmacılık kavramında okul neden önemlidir?
 • Bazı öğrencileriniz hafta sonu destekleme kurslarına katılamamaktadır. Çözüm önerileriniz nelerdir?
 • 2-6 yaş döneminde çocuklar devinimsel olarak tırmanma koşma gibi hareketli dönemindeler eğer bunu engellersek ne gibi olumsuzluklara yol açar?
 • Ders islerken dikkat çekme hedeften haberdar etme ön koşul öğrenmeleri hatırlatma vb öğretim yöntemlerinden hangisi daha önemlidir? Neden?
 • Zaman planlama konusunda öğrencilerine nasıl örnek olursun?
 • Bir öğretmenin internetten aldığı hazır sunuyla ders islemesi hakkında ne düşünüyorsun? Sunum hazırlarken nelere dikkat edersin?
 • Bilişsel gelişimde ki özümseme var olan semalarla bir şeyin açıklanmasıdır. Öğrenci özümseme yapamaz ise öğrencide neler meydana gelir ne gibi bir faaliyet gösterirsiniz?
 • Öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik alanda kendini geliştirmesi neden gereklidir?
 • Felsefe de bilginin eleştirilmesinin faydaları nelerdir?
 • Uzun sureli bellekte öğrenmenin kalıcılığını nasıl sağlarsınız?
 • Bilim sistematik bir süreçtir, bilim nasıl olmalıdır ön bilgilerinizle açıklayınız.
 • Öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını nasıl anlarsın?
 • Kaynaştırma öğrencilerine karşı davranışlarınız, tutumunuz nasıl olur?
 • Bilgiyi uzun süreli belleğe nasıl aktarırsın ve geri nasıl getirirsin?
 • Bedensel kinestetik zekâ sahipleri ne tür özelliklere sahiptir?
 • Teknoloji çocukların çabuk tüketmesine sebep oluyor. Onların ilgisini nasıl canlı tutarsınız?
 • Beyin fırtınası tekniğini branşınızda nasıl kullanırsınız?
 • Özümlemenin tanımı yapılmış soruda sonrada kişi özümlemeyi nasıl kazanır?
 • Öğrenciniz bir sunum yapacak bu konuda sizden yardım istiyor önerileriniz neler olurdu?
 • Somut ve soyut dönemdeki öğrencilere görsel sanatlar alanıyla ilgili ne kazandırabilirsiniz?
 • Bilişim teknolojilerinin bilişsel duyuşsal ve psikomotor becerilere fayda ve zararları nelerdir?
 • Yöneticiler baskı ve zorlama ile işlerini yaptırmaya çalışıyorlar siz bir öğretmen olarak nasıl tepki verirsiniz?
 • Müdür sınıfa kamera koymak istiyor rehber öğretmen bunu doğru olmadığını söylüyor neden açıklayın.
 • Öğrenci düzeylerini dikkate almadan yapılan bir eğitimde öğrencinin durumu ne olur açıklayınız.
 • Fiziksel ve ruhsal gelişimin eğitim üzerindeki etkilerini açıklayınız.
 • Bir öğretmenin akademik kariyeri, mesleki ve kişisel gelişimini nasıl etkiler?
 • Bir okula atandınız yöneticiler sizden sorumluluğunuz olmayan görevleri yapmanızı istedi bu konuda tutumunuz ne olurdu?
 • Buluş yönetimini kullanan bir öğretmen derste nasıl bir yol izler örnek veriniz.
 • Oryantasyon hizmeti hakkında bilgi veriniz.
 • Dolaylı ölçmeden kaynaklanan hataları düzeltmek için neler yapılabilir?
 • Projeksiyon vb. teknolojik aletlerin sürekli kullanılmasının zararlarını açıklayınız.
 • Uzaktan eğitimin faydaları nelerdir?
 • Çevrenin eğitim üzerindeki etkisi nedir?
 • Düz anlatım yöntemiyle teknolojik araçlarla nasıl ders anlatırsınız?
 • İçsel zekası olan çocuğa iş hayatıyla ilgili ne önerirsiniz?
 • Ölçme ve değerlendirmeyi öznellikten çıkartmak için nasıl bir yol izlersiniz?
 • Demokratik anlayışı çocuğa kazandırmanın önemini yorumlayarak açıklayınız.
 • Çoklu zeka hakkında bilgi veriniz.
 • Soru disiplin sorunu olan bir öğrenciniz var ne yaparsınız?
 • Medya okuryazarlığı sosyal medya kullanımı ile ilgili öğrencilerinize neler söylersiniz?
 • Not alma stratejisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
 • Doğaya Ayak Uyduran insan ahlaklıdır natüralist felsefeyi de dikkate alarak buna katılıyor musunuz?
 • Eğitimde teknolojiyi çoklu zeka alanlarında nasıl kullanırsınız?
 • Ders kitapları hazırlanırken neler göz önünde bulundurulmalı, nelere dikkat edilmeli?
 • Slayt kullanımının avantajları nelerdir?
 • Liderlik vasıfları nelerdir, lider kime denir?
 • Drama yöntemi hakkında bilgi veriniz.
 • Küçük adımlar ilkesi hakkında bilgi veriniz.
 • Eğitimde mobil uygulamalarının verimliliği hakkında bilgi veriniz.
Sözleşmeli öğretmenlik için çıkmış mülakat soruları BENZER İÇERİKLER
Sözleşmeli öğretmenlik için çıkmış mülakat soruları YAPILAN YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.