1. Bireysel farklılıları dikkate alarak öğretme öğrenme sürecinin üç basamaklı gerçekleşmesini temele alan program yaklaşımıdır (Demirel,2012).
  2.   tarafından oluşturul­muş bu model Bloom taksonomisine göre öğretim sürecini yapılandırmıştır. Basamaklı öğretim 5 ba­samaktan oluşur. (Sönmez, 2008,s.176).
    Daha çok dil öğretiminde başvurulan bir modeldir. Öğretim prog­ramı A,B,C basamaklarından oluşmaktadır.