Bloom tarafından ortaya atılan “Tam öğrenme modeli”, okuldaki öğrenci başarısını %90’ a çıkarmayı hedefleyen bir öğretim sürecidir.(Konunun geçilebilmesi için alt limit öğrenme %70’dir.). Tam öğrenme modeline göre işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanırsa herkes okul müfredatını öğrenebilir.

Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı olarak öğretimi yapılır. Konu sonunda eksiklik tespit edilirse gruba ek öğretim yapılır. Öğrencilerin konuyu öğrenme düzeylerinin en az %70 olması beklenir.

Tam Öğrenme Modeli Değişkenleri

Tam öğrenme modeli
Şekil: Tam öğrenme modelinin değişkenleri

1- Öğrenci niteliği

Bireyin değişen duyuşsal özellikleri: Öğrenme düzeyi, öğrenme hızı ve bilişsel başarısıdır.

Tüm öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenilen düzeyde olursa nitelikli bir öğretim ile tam öğrenme gerçekleşebilir.

Bilişsel giriş davranışları ile duyuşsal giriş davranışlarının birleşimi öğrenci nitelikleri olarak ifade edilir.

2-

İpucu, pekiştirme, dönüt- düzeltme verilirken öğrencilerinde etkin katılım göstermesini gerektirir.

Öğretim hizmetlerinin niteliklerini PİDDE olarak aklınızda tutabilirsiniz.

Pekiştirme nedir?

Görülmesi istenilen davranışların sıklığını arttırmak amacıyla uyarıcı verme işidir.

İpucu nedir?

Öğrencilerin hedef öğrenmelere ulaşmasını sağlayan yönlendirici izlerdir.

Dönüt nedir?

Öğrencilerin gösterdiği davranışlar sonucunda verilen olumlu yada olumsuz uyarıcılardır.

Düzeltme nedir?

Belirlenen hedef doğrultusunda uyarıcılarla davranış değişikliği yaratmadır.

Etkin katılım nedir?

Öğrencilerin öğrenmek için gösterdikleri tutum ve davranışların bütünüdür.

3-

Öğrenme sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünlerdir.

Not: Tam öğrenme modelinde tüm öğrencilerin öğrenebilmesi için gerekli zaman verilir. Bu durum ise hızlı öğrenen öğrencinin diğerlerini beklemek zorunda kalması modelin sınırlılığını oluşturur.

Tam Öğrenme Modelinin Tamamlayıcı Eğitim Etkinlikleri (Ek Öğrenmeler)

Ek öğretim hizmetleri nelerdir?
 1. Farklı yöntem ve tekrar.
 2. Birebir tekrar.
 3. Küçük grupla tekrar.
 4. Kaynak ve yardımcı kitapla tekrar.
 5. Programlı öğretimle tekrar.
 6. Eğitsel oyunla tekrar.
 7. Okulda veya evde etütle tekrar.

Not: Akran öğreniminde öğretme sorumluluğu öğrencide olduğu için ek öğrenme hizmetleri (tamamlayıcı eğitim hizmeti) arasında yer almamaktadır.

Tam Öğrenme Modelinin Uygulanması

Tam öğrenme modeli 4 aşamada uygulanır. 

 1. Hazırlık Aşaması: Ünite –Konu- Hedef-davranışlar-kazanımlar belirlenir.
 2. Uygulama Aşaması: Kazandırılacak yeni hedef ve davranışların için  öğretim etkinliklerini planlayınız ve uygulayınız
 3. Değerlendirme Aşaması: Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme (formatif değerlendirme) yapınız. Hedef-davranışların tümünü yoklayan sorular sormaya dikkat ediniz. En az %70’lik kısmını öğrenip öğrenmediklerini belirleyiniz.
 4. Tamamlama Aşaması: Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrenciler için(ek öğretim hizmetleri)  ilave öğretim etkinlikleri planlayınız.

Kaynaklar

 1. Palavan Özcan Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. 
 2. Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Human characteristics and school learning). Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 
 3. Demirel, Özcan (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
 4.  Senemoğlu, Nuray (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.