1. Öğrencide özdisîplinin geliştirilmesine verilmesini,öğrenciye ken­di davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunun öğretilmesinin gerekli olduğunu ve öğretim­de demokratik yaklaşıma dikkat çekilen bir disiplin modelidir (Moore, 2000). Bu disiplin modeli Ru- dolf Dreikurs tarafından geliştirilmiştir. Bu modele göre öğrenci kendi durumunu ve ki­şisel tercihlerde bulunma ve aktif katılımda bulunma yoluna gitmelidir. Sınıf disiplinini etkileyen öğ­renci, öğretmen, ortam ve eğitim programları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. (Moore, 2000).