Sosyal karşılaştırma nedir?

Bireyin kendisini diğerleri ile karşılaştırarak bilgi toplamak ve kendisi ile ilgili bil­gileri ve birinin tutumu ve yeteneklerini değerlendirme ve bilgileri birleştirme sürecidir (Slavin, 2013).

Mantıksal sonuçlar modeli nedir?

Öğrencide özdisîplinin geliştirilmesine fırsat verilmesini,öğrenciye ken­di davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunun öğretilmesinin gerekli olduğunu ve öğretim­de demokratik yaklaşıma dikkat çekilen bir disiplin modelidir (Moore, 2000). Bu disiplin modeli Ru- dolf Dreikurs tarafından geliştirilmiştir. Bu modele göre öğrenci kendi durumunu değerlendirme ve ki­şisel tercihlerde bulunma ve aktif katılımda bulunma yoluna gitmelidir. Sınıf disiplinini etkileyen öğ­renci, öğretmen, ortam […]

İş birlikli öğretimin temel ilkeleri nelerdir?

Olumlu Bağlılık: Gruptaki her öğrencilerin birbirinin öğreniminden sorumlu olması durumudur.“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözü bu ilkeyi belirtir. Bireysel Sorumluluk: Grubun üyelerinin üzerine düşen görevleri yapması durumudur. Yüz Yüze Etkileşim : Bireylerin iletişim becerileri kazanmasını belirten ilkedir. Sosyal Beceriler: Birey grup içinde  empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi becerilerini geliştirir. Grup Sürecini Değerlendirme Grup üyelerinin sürecin […]

Öğrenme galerisi nedir?

 Değerlendirme ve pekiştirme amacı ile kullanılabilen; öğrencilerin küçük gruplara ayrılması, grupların öğrendiklerini gözden geçirmesi, bunları listelemesi, listelerin duvara asılma­sı, tüm grupların listelerinin incelenmesi ve eklemelerin yapılması adımlarından oluşan bir tek­niktir (Bozdoğan 2012).

Öğrenen (Öğrenci) merkezli öğrenme nedir?

Bireyin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı öğrenme biçimine denir. Bu süreç öğrencinin ihtiyaçları ve yetenekleri dikkate alınarak planlanır. Öğrenciye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatı sunar. Aktif öğrenme olarak da tanımlanabilir.  

Öğrenci timleri – başarı grupları tekniği nedir?

 Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmaları, değerlen­dirmeye gidilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre bireysel ve grup değerlendirmesinin yapılma­sı ve gruplar arası yarışmanın özendirildiği öğretim tekniğidir (Açıkgöz, 2009).  Öğrenciler birlikte çalışır birlikte öğrenirler. Ayrı ayrı sınavlara girerler.  Alınan notların aritmetik ortalaması  grup notu olarak değerlendirilir. Kubaşık öğrenme tekniğidir.

Kart gösterme nedir?

Öğrenilenleri gözden geçirme, değerlendirme yapma, karar verme gibi kazanımlara imkan vermek için renkli kartlara katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım şeklinde anlamlar yükleyerek ileri sürülen bir bilgiyle ilgili ne düşünülüyorsa o düşünceye uygun kartı sıranın üzerine koyarak gerekçelerin açıklanması şeklinde sürdürülen bir öğretim sürecidir (Açıkgöz, 2009).

I diyagramı nedir?

Öğrencilerin bilimsel araştırmaları daha derinlemesine anlamasını sağlayan, bilimsel süreç becerilerinin kullanıldığı deneysel araştırma aktivitelerini organize eden bir uygulama ve değerlendirme aracıdır (Tatar,Korkmaz,Ören,2007).

Farklılaştırılmış öğretim nedir?

Normal sınıflarda, çeşitli boyutlarda farklı ihtiyaçları olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğretim sürecinin her adımının öğrenci özelliklerini dikkate ala­rak yapılandırılmasını önemli gören yaklaşımdır (Yabaş,Altun,2009). FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİN İLKELERİ Öğretmen ve öğrenciler birbirlerinin benzerlik ve farklılıklarını kabullenirler ve saygı gösterirler. Değerlendirme, öğretime rehberlik eden tanılayıcı ve sürekliliği olan bir aktivitedir. Değerlendirmenin amacı süreç içinde farklılaşacaktır. Ön-değerlendirmede, […]