Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır (Sönmez, 2008). Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir (Sönmez, 2008).” Öz eleştiri yaparak yaşamından ders çıkartma olarak da ifade edilebilir. Yansıtıcı düşünmeye sahip bireyler yalnız kalmaya istekli, içe dönüktürler. Değerlendirmelerini yaparken hem nesnel hemde […]

Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır” (Sönmez, 2008). “Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir” (Sönmez, 2008).

Tarihsel empati nedir?

Günümüzün bakış açısını ve değer yargılarını kullanmadan geçmişi kendi koşulla­rı çerçevesinde değerlendirme, geçmişte yaşamış insanların durumlarını onların gözüyle anlama ve açıklama becerisidir (Ocak,2008) Geçmişteki insanların şart ve ortamlarına dönerek çıkarımda bulunma, olay örgüsünü keşfetmeyi sağlayan kavram. Not: Bilişsel alan basamağına uygun bir kavramdır. Soyut işlemler dönemindeki bireye uygulanması daha doğrudur.

Sosyal zeka alanı nedir?

 Bir insanın, bir öğretmen bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanla­rın duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama,ayırt etme ve karşılaştırma kapasitesidir (Arslan.2007). Empati yetenekleri gelişmiş , iletişim becerileri yüksek ve işbirliğine yatkın olan insanlarda belirgin olan zeka alanıdır. Çoklu zeka kuramının bir kavramıdır. Bu kavram Gardner tarafından oluşturulmuştur.

Sosyal beceriler nedir?

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, empati, uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli öğretim ilkesidir (Açıkgöz, 2009).

Kişisel analoji nedir?

Karşılaştırma yapılan düşünce ve nesnelerle ilişki kurularak problemin parçası olduklarını hissetmelerine yönelik olarak empati kurmayı gerektiren analoji şeklidir (Açıkgöz,2009).