Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır” (Sönmez, 2008). “Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir” (Sönmez, 2008).

Mantıksal sonuçlar modeli nedir?

Öğrencide özdisîplinin geliştirilmesine fırsat verilmesini,öğrenciye ken­di davranışlarından kendisinin sorumlu olduğunun öğretilmesinin gerekli olduğunu ve öğretim­de demokratik yaklaşıma dikkat çekilen bir disiplin modelidir (Moore, 2000). Bu disiplin modeli Ru- dolf Dreikurs tarafından geliştirilmiştir. Bu modele göre öğrenci kendi durumunu değerlendirme ve ki­şisel tercihlerde bulunma ve aktif katılımda bulunma yoluna gitmelidir. Sınıf disiplinini etkileyen öğ­renci, öğretmen, ortam […]

Kounin modeli nedir?

Grup yönetimini ve “dalga etkisi’ni vurgulayarak öğretmenin tepkilerinin ve model olmasının öğrencilerin dolaylı öğrenmelerine fırsat verebileceğini, diğer öğrencilerin davranış­larını düzeltmelerine yol açacağını vurgulayan disiplin modelidir. Dalga etkisi yöntemini uygula­yarak gelecekte ortaya çıkacak aynı ya da benzer problemler önlenmelidir. Bu süreçte öğrencinin yanlışını görmesi ve yerine ne yapması gerektiğini bilmesi önemli görülür. Bundan dolayı açıklık ve […]

Demokratik öğretmen yaklaşımı nedir?

Bireylerde grup ruhu oluşturarak her öğrencinin sürece sahip çık­ması, katılımın sağlanması için sorumluluğun paylaşılması ve öğrencilerin karar sürecine katı­lımlarının önemli görüldüğü, itaat ve ceza yoluyla yönlendirilmelerden öte güdülenmeleri ve iç­ten denetimli bir kişiliğe sahip olmalarına fırsat verebilecek bir yaklaşımdır (Moore, 2000). Öğrencile­re yönelik olarak sen dili kullanımından, eleştirilmelerinden ve aşağılanmalarından kaçınılarak pozitif bir dil ve […]

Tamamlayıcı eğitim nedir?

İhtiyaç duyan öğrencilere ek öğrenme imkanı vererek onların eksik ve yanlışla­rını gidermelerine fırsat vermek için uygulanan öğretim etkinlikleridir (Sönmez, 2008). Ek öğrenme im­kanı ve ek zaman verilerek ihtiyaç duyan öğrencilerin eksiklerini gidermelerine fırsat verilir (Sönmez, 2008).

İş birlikli öğretimin temel ilkeleri nelerdir?

Olumlu Bağlılık: Gruptaki her öğrencilerin birbirinin öğreniminden sorumlu olması durumudur.“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözü bu ilkeyi belirtir. Bireysel Sorumluluk: Grubun üyelerinin üzerine düşen görevleri yapması durumudur. Yüz Yüze Etkileşim : Bireylerin iletişim becerileri kazanmasını belirten ilkedir. Sosyal Beceriler: Birey grup içinde  empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi becerilerini geliştirir. Grup Sürecini Değerlendirme Grup üyelerinin sürecin […]

Sokratik tartışma nedir?

 İlk basamağında alaysı (ironi) bir yaklaşımla muhatabın ön yargılarının, eksik ve yanlışlarının farkına varması ikinci aşamada doğurtmaca (maeutik) ilkesine göre ipuçlarından hare­ket ederek bireyin zihninde saklı olan bilgilerin açığa çıkarılmasına fırsat verilmesi şeklinde ger­çekleşen öğretim sürecidir (Sönmez,2008).

Örnek olay nedir?

Gerçek yaşamdan alınan genel bir problem, konu veya kurmaca problemlerle öğrenme sürecini desteklemek ve bilgiyi yapılandırmak için derinlemesine konunun ele alınması, çok bo­yutlu çözümlerin ileri sürülmesine fırsat verilmesi sürecidir (Arslan, 2007). Sınıf içi bir etkinliktir.  Örnek olay yönteminin uygulaması Öğretmen çevreden örnek bir olay seçip senaryolaştırır. Olayı sınıfa getirir ve öğrencilere açıklar. Öğrenciler, küçük  heterojen […]

Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

Öğrenci merkezli öğrenme (Aktif öğrenme) öğrencilere öğrenme deneyimleri kazanmaları için fırsat sağlar. Bu teknikler şunlardır: Rulman  Köşelenme Kartopu (Piramit) Akvaryum Tereyağı Ekmek Sandviç Şiir Yazma Dedikodu Konuşma Biletleri Kum Saati Beyin Eseri / Ürünü Fikir Taraması Güç Alanı Analizi Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Kavram Kontrolü  Soru Turu Sendika (Syndıcate Method) Kavramsal Karikatür Nesi Var? Mektup […]

Öğrenen (Öğrenci) merkezli öğrenme nedir?

Bireyin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı öğrenme biçimine denir. Bu süreç öğrencinin ihtiyaçları ve yetenekleri dikkate alınarak planlanır. Öğrenciye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatı sunar. Aktif öğrenme olarak da tanımlanabilir.