Gregorc’un öğrenme stilleri nelerdir?

Bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiğini savunur. Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir. Bilgiyi algılama ve işleme olmak üzere iki temel üzerine kuruludur. Kavramları daha sonra da kendi arasında sınıflara ayırmıştır. İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar. İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler. Öğrenme Stilleri Somut […]

Görüş geliştirme nedir?

Bir konuda yapılan düşünce alışverişinde kişinin kendi görüşünü diğer görüşler­den de yararlanarak geliştirmesini, savunmasını, ikna olması durumunda da karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretim tekniğidir (Sönmez,2007). Münazarada 2, görüş geliştirmede 3 ya da daha fazla grup vardır. Ayrıca görüş geliştirmede jüri yoktur (Sönmez, 2008). Münazaranın aksine fikirler değişebilir ve geliştirilebilir. Kazanan ve kaybeden yoktur.

Girme, Dikkat çekme (engage) basamağı nedir?

5E modelinde konuya ilişkin dikkat çekme, ilgi uyandırma, öğrenci önbilgilerini açığa çıkarma, kavram yanılgılarını belirleme etkinliklerinin gerçekleştiği süreçtir (Senemoğlu, 2009).5e modeli giriş bölümünde ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir.

Gezi-gözlem tekniği nedir?

Varlık, olay ya da durumların kendi doğal ortamında planlı ve amaçlı bir şekilde göz­lenmesi ve incelenmesini içeren bir uygulama biçimidir (Demirel, 1996).Gezi gözlem tekniğinin sınırlılıkları: Yasal sorumlulukları  fazladır. Disiplin problemleri meydana gelebilir. Uygun yer seçimi zordur. Organizasyonu genellikle karmaşıktır. Zaman alıcıdır. İyi planlama gerektirir.Gezi gözlem tekniğinin avantajları: Öğrenciler doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaşırlar. Çok fazla […]

Geri bildirimde bulunma (Dönüt) nedir?

Öğrencilerin ortaya koydukları performanslarına ilişkin olarak dönütlerde bulunma, yanlış ve eksikleri belirleme, neyin öğrenilip neyin öğrenilmediğinin belirle­meye ilişkin sürdürülen öğretim sürecidir (Duman, 2008).

Forum nedir?

Çoğunlukla toplumu ilgilendiren bir konunun farklı düşüncelere sahip bireylerle tartışılma­sı, dinleyici uzman katılımı gözetilmeden tartışmanın sürdürüldüğü süreçtir (Söylemez,2009). Forum­da sürecin başından sonuna kadar katılımcı uzman farkı gözetmeden tüm katılımcıların duygu ve dü­şüncelerini aktarmalarına imkan verilir (Söylemez, 2009).Dikkat!  Ciddi bir atmosferi vardır. Dinleyici aktiftir.Demokratik katılım vardır.

Flaş tekniği nedir?

Öğrencilerin yeni öğrenilen konudaki bir problem ya da kişisel deneyimleri hakkında sırayla konuşmaları, tüm katılımcıların konuşmaları bitene kadar hiçbir tartışmanın yapılmaması daha sonra söylenenlere ilişkin tartışmanın yaşandığı bir süreçtir (Açıkgöz, 2009).

Fikir taraması nedir?

Öğretim etkinliklerinin devam ettiği süreçte derse ilgiyi artırma, öğrencilerin ders­ten sıkılmalarını önleme 4-9 kişilik gruplar halinde beyin fırtınası mantığına uygun olarak belli bir sorunun ele alınıp tartışıldığı süreçtir (http://www.egitimaku.edu.tr/metod02Jitm). Hangi durumlarda kullanılabilir ?  Dersin herhangi bir anına canlılık getirmek için kullanılır. Öğrencinin yaratıcı düşünmesi önemsenir. Derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için kullanılır.  

Fırsat nedir?

Okulda öğrenme modelinin ileri sürdüğü, öğrenme etkinlikleri için verilen zaman olarak ifa­de edilen öğedir (Demirel, 2012). Caroll her öğrenciye kendi öğrenme zamanının ayrılmasını savunmaktadır. Okullarımızda konuyu her öğrencininde öğrenebilmesi için belli bir süre vardır.

Farklılaştırılmış öğretim nedir?

Normal sınıflarda, çeşitli boyutlarda farklı ihtiyaçları olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğretim sürecinin her adımının öğrenci özelliklerini dikkate ala­rak yapılandırılmasını önemli gören yaklaşımdır (Yabaş,Altun,2009). FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİN İLKELERİ Öğretmen ve öğrenciler birbirlerinin benzerlik ve farklılıklarını kabullenirler ve saygı gösterirler. Değerlendirme, öğretime rehberlik eden tanılayıcı ve sürekliliği olan bir aktivitedir. Değerlendirmenin amacı süreç içinde farklılaşacaktır. Ön-değerlendirmede, […]