1. Öğrenmeyi yaşantıya bağlı bir süreç olarak gören, bilgiyi bütünüyle elde edi­len, ya da taklit edilen olarak değil de zihinsel bir süreç olarak ele alan ve öğrenmeyi; yaşantı, bi­liş, algı ve davranıştan oluşan bir süreç olarak gören yaklaşımdır (Kurbanoğlu,Akkoyunlu,2007).
  2. Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmelerinin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir.Kolb öğrenmeyi bir süreç olarak kabul edip bilgiyi ise, yaşantının dönüştürülmesi şeklinde tanımlamıştır. (Çetin,???)